Günlük Arşiv: 2021-01-08

Türkmen wekiliýeti Owganystanda gepleşikler geçirdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekilçilikli wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Kabul şäherine iş sapary bilen gitdi. Saparyň çäklerinde...

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz  düýn Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna taýýarlyk görülýär

Şu ýyl Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýy toýlanar. Munuň üçin paýtagtymyz Aşgabatda we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda senagat we durmuş maksatly binalar gurlup,...

Türkmenistan Owganystanda ulag we aragatnaşyk taslamalaryny amala aşyrdy

Türkmenistan tarapyndan Owganystanyň ulag we aragatnaşyk düzümini gowulandyrmak maksady bilen birnäçe möhüm halkara taslamalaryny amala aşyrdy. Olaryň hatarynda Akina-Andhoý demirýol şahasy, Ymamnazar-Akina we Serhetabat-Turgundy...

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystanda saparda bolýar

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynda iş saparynda bolýar. Bu barada hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň wideoaragatnaşyk arkaly 2021-nji ýyldaky ilkinji mejlisinde degişli Buýruga gol çekdi. Şol...

27 ýyldan soňra nyşanyny üýtgetdi

“KIA” awtoulag kompaniýasy, 1994-nji ýylda girizilen we 2004-nji ýylda täzelenen nyşanyny üýtgetdi. Günorta Koreýanyň Inçon şäherinde “KIA”  kompaniýasy 27 ýyldan soňra feýerwerkde golýazma görnüşde...

Iň gowy akylly telefonlar

2021-nji ýylda pandemiýa sebäpli dünýädäki “CES 2021” atly iň uly tehnologiýa söwda sergisi, ilkinji gezek onlaýn tertipde geçiriler. Şu ýylky sanly görnüşde geçiriljek “CES...

Elektrik we gaz enjamlaryndan ägä boluň!

Şu gün ýurdumyzyň raýatlarynyň ykjam telefonlaryna ýangyn howpsuzlygy düzgünlerini ýerine ýetirmek babatda SMS-habarnamalary gelip gowuşdy. Şol habarnamada şeýle diýilýär: «Hormatly adamlar! Howanyň sowamagy bilen elektrik we gaz...

Türkmenistan bilim edaralarynda ýokanç keselleriň öňüni almagy güýçlendirýär

Sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý sebäpli Türkmenistan ýurduň bilim edaralarynda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Bu barada, Türkmenistanyň bilim edaralarynda bilim işlerini...

Hormatly Prezidentimiz Koreýa Respublikasyna jogap saparyny amala aşyrmakçy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze işe başlan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şin Sung-çuli kabul etdi. Ilçi Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlary...