Günlük Arşiv: 2021-01-07

Täze Chrome Browser goşundysy : Makul Sözlük

Kompýuterlerde Chrome Browser ulanýanlar üçin 2021-nji ýyla giren şu günlerimizde hoş habar gelip gowuşdy. Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylyň ahyrynda, has takygy, Türkmenistanyň hemişelik...

Begmyrat Annamyradow: Mukamly maşgalada dogan ýyldyz

Begendirip ýa-da oýlandyryp, joşduryp ýa-da tolgundyryp, bir söz bilen aýdanyňda duýgularymyzy biygtyýar özüne baglaýan sungat jadyly dünýä. Aýratynam, aýdym-saz sungaty. Aýdym-saz ýaňlanyp ugrandan islesek-islemesek...

Türkmenistana gelmegiň çäklendirme möhleti

Dünýädäki dartgynly epidemiologiki ýagdaýy göz öňünde tutulyp, Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan rugsat berlen aýratyn ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, ýurda gelmegiň wagtlaýyn çäklendirme möhleti 2021-nji ýylyň 20-nji...

“Samsung Galaxy S21” smartfonynyň bahasy näçe bolar?

Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy 14-nji ýanwarda nobatdaky “Samsung Galaxy S21” akylly telefonyny hödürlär. Her günde bu telefon hakda täze maglumatlar peýda bolup, onuň tanyşdyrylyş...

«Türkmenhowaýollary» agentligi täze uçarlar satyn alar

Ýurdumyzyň «Türkmenhowaýollary» agentligi täze uçarlar satyn alar. Bu barada “orient.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Internet sahypasyndaky habara görä, Türkmenistanyň Prezidenti "2012-2030-njy ýyllar üçin Türkmenistanyň raýat...

Türkmenistanda hususylaşdyrmak işi: 32 desga hususylaşdyrylar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdada...

Örtük dakylanda äýnek bugarmazlyk üçin näme etmeli?

Dünýäde koronawirus ýokanç keseliniň döremegi sebäpli, ähli adamlar öz saglygyny goramak üçin agyz-burun örtüklerini ulanýarlar. Adamlaryň arasynda gözleriniň görüş derejesiniň pes bolmagy sebäpli, äýnek...

Hususy telekeçileriň dykgatyna

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy “Hususy telekeçileriň dykgatyna” ady bilen “Türkmenistan” gazetinde bildiriş neşir etdirdi. Onda şeýle diýilýär : Hormatly telekeçiler!  Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy “Döwlet pensiýa...

Ýylyň şygaryna bagyşlanan maslahat

2021-nji ýyly “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň...

ABŞ-nyň ilçihanasyndan iş mümkinçilikleri

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy birnäçe iş ugurlary boýunça boş orunlar barada bildiriş çap etdi. Şol bildirişe görä, ilçihana garawul (gorag işgäri) hem-de wauçer bilermeni ugurlary...