Günlük Arşiv: 2021-01-06

“Sygyr eýesini tanady, eýesi sygryny tanamady”

Dostlarymyň biri gürrüň berýär. Ertir namazyndan öýe dolanyp gelýärkäm, ýolda sygyry güýç bilen ulaga ýüklemek isleýän topara duş geldim. Sygyr ulaga münmek islemeýärdi, daş-töweregindäki adamlara...

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetine täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 2021-nji ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Mejlisiň çäklerinde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Ýokary...

ABŞ – hokkeýiň çempiony

Kanadanyň Edmonton şäherinde ýaşlaryň arasynda hokkeý boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Final duşuşygynda ABŞ-nyň we Kanadanyň ýaşlar hokkeý milli ýygyndylary duşuşdylar. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda...

BMG-niň sebit merkezinde metbugat ýygnagy

Paýtagtymyz Aşgabatda ştab-kwartirasy ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi tarapyndan 2020-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan metbugat ýygnagy geçirildi. Oňa...

Aýdym-saz sungatynyň esasy çäresi yza süýşürildi

31-nji ýanwarda ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Los-Anželes şäherinde geçirilmegine garaşylýan “Gremmi” baýragynyň baýrak gowşurylyş dabarasy koronawirus ýokançynyň köpelmegi sebäpli yza süýşürildi diýip, “Rolling stone” aýdym-saz...

Suw Perisiniň Gözleginde

Jahanyň syrlary Türkmen  halkynyň  kökleri  müňýyllyklara  uzalyp  gidýän  gadymy  geçmişinde  entege  deňiç  açylmadyk  syrlar  nänälim  bolmagynda  galýar. Olar  arheologiýa  barlaglary, ýazuw  çeşmelerinde  hem  doly  beýan ...

«Malaý» känindäki gaz gysyjy bekedi ulanmaga taýýar

Hormatly Prezidentimiz 2021-nji ýylyň ilkinji wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümi bilen halkara ähmiýetli birnäçe infrastruktura desgalaryny ulanyşa girizmäge taýýarlamak meselelerini maslahatlaşyldy....

Trampyň ulagy auksionda

ABŞ-daky öňdebaryjy awtoulag söwda satuwlary bilen meşgullanýan “Mecum Auctions” söwda-satuw öýi ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampa degişli awtoulagy satuwa çykardy. Bu barada www.businessinsider.com internet neşirinde...

Otlumy, uçar?

Ýokary tizlikli otlularyň önümçiligi boýunça Hytaý Halk Respublikasy Ýer ýüzüne gudrat görkezmegini dowam etdirýär. Aslynda, mundan 20 ýyl ozal ýurduň demir ýollarynda tizligiň aňrybaş çägi...

Hytaý we Günorta Koreýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hytaý Halk Respublikasynyň hem-de Koreýa Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri bilen duşuşyklar geçirildi. *** Türkmenistanyň Daşary işler...