Günlük Arşiv: 2021-01-05

Koronowirus: iň köp sanjym nirede uruldy?

Mälim bolşy ýaly, 2021-nji ýyl hoş habarlar bilen başlady. Dünýä döwletleriniň ençemesinde koronowirus pandemiýasyna garşy sanjymlar geçirilip başlandy. Sanjymlar bilen stastistiki edaralar tarapyndan olaryň...

Hepdelik täleýnama (4-10-ýanwar)

2021-nji ýylyň 4-10-njy ýanwary aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

Ronaldo “Instagramda”-da öňde

Dünýä belli meşhur futbolçy Kristiano ronaldo futbolda bolşy ýaly, sosial jemgyýetçilik torunda hem täze rekordyň eýesi boldy. Portugaliýaly ýyldyz futbolçy Ronaldonyň “Instagram” jemgyýetçilik torundaky...

Aziýanyň iň gowy futbolçysy – Son Hyn Min

“Fox Sports Asia” teleýaýlym torynda 2020-nji ýylda Aziýanyň iň gowy futbolçysy diýen dereje eýe boljak futbolçy dalaşgärler üçin  ses berlişik geçirildi. Bu ses berlişikde...

Täze ýylyň ilkinji güni 370 müň bäbek dünýä indi

2021-nji ýylda tutuş dünýäde 140 million çaga dünýä iner. Olaryň ömrüniň ortaça dowamlylygynyň 84 ýyl boljakdygy çaklanylýar. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy...

Sanjym dünýä ýaýrap başlady

Koronawirus keseline garşy döredilen sanjymlar synaglaryny üstünlikli tamamlap, laboratoriýalardan dürli ýurtlara goýberilip başlandy. Sanjymy ilkinjiler bolup ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň we Ysraýylyň ýaşaýjylary sanjym etdirdiler....

Ekologiýa syýasatynyň baş maksady-ekologiýa abadançylygy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň çäginde bilim ulgamynyň binýady has-da berkidilýär we halk hojalygynyň pudaklarynyň ählisi üçin ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak...

Sport – saglygyň girewidir

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary netijeli sporty ösdürmek boýunça başlangyçlarynyň üstünliklere beslenýändigi hem-de giň halkara goldawyna eýe bolmagy netijesinde, häzirki wagtda ak mermerli Aşgabadymyz...

Galyndylardan deri torba öndürilýär

Deri torbalaryň indi ösümliklerden hem öndürilip başlanandygyny eşidipmidiňiz? Torbalar ysy we durky boýunça haýwan derisinden ýasalan «kowumdaşlaryna» juda meňzeş. Bir aýratynlyk, olaryň miwelerden we...

Koronawirusy 10 sekuntda kesgitläp bolýar

Türkiýäniň  alymlary koronawirusy 10 sekuntda anyklaýan synag ulgamyny taýýarladylar. Hünärmenleriň pikiriçe, takyklygy 99% -e ýetýär. Alymlar nanotehnologiýanyň kömegi bilen bu derňew tizligine ýetendiklerini öňe...