Günlük Arşiv: 2021-01-04

Sport maşklary üçin “akylly” aýna

Käbir adamlar tälimçisiz sport bilen meşgullananda olarda hereketleri dogry edip-etmeýändigi barada şübhe döräp bilýär. Taýwanyň “Johnson Health Tech” kompaniýasy munuň üçin akylly aýna döretdi....

2021-nji ýyl – baýramçylyklar we belli seneler

Ýurdumyzda 2021-nji ýylda bellenjek baýramçylyklar we belli seneleriň sanawyny dykgatyňyza ýetirýäris. Bu sanaw “Türkmenistan” gazetinde çap edilen senenamadan alyndy. 1-nji ýanwar — Täze ýyl; 27-nji ýanwar...

Ilkinji Oksforduň sanjymy sanjym edildi

Beýik Britaniýanyň Oksford uniwersitetiniň we “AstraZeneca” farmasewtiki kompaniýasynyň bilelikde öndüren koronawirus keseline garşy sanjymy ilata sanjym edilip başlandy. Ilkinji bolup 82 ýaşly britaniýaly Braýan...

Iň gadymy gül tapyldy

Amerikaly alymlaryň pikirine görä, Ýewropa ýakasyndaky suwlaryň biriniň düýbünde ýaşaýan gül görnüşi dünýäniň iň gadymy güli bolup biler. Beýle diýmäge «Monseçia Widali» diýlip atlandyrylýan gülüň...

Ronaldo hem Peleden ozdurdy

Ençeme futbol baýraklaryň eýesi portugaliýaly hüjümçi Kristiano Ronaldo, karýerasynda geçiren gollarynyň sany boýunça meşhur braziliýaly hüjümçi Peläni geçmegi başardy. Bu barada metbugat gulluklary habar...

Dünýäniň iň gymmat elektrikli awtoulagy

2019-njy ýylda Ýaponiýanyň “Aspark” awtoulag markasy özüniň tutuşlaýyn elektrik togy arklay işleýän “Owl” görnüşli elektrikli awtoulagyny hödürledi. Bu görnüşli awtoulagyň bary-ýogy 50 sanysy öndüriler we...

Tom Henks täze keşpde

“BBC” ýaýlymynyň “Graham Norton” Täze ýyl mynasybetli telegepleşigine gatnaşan aktýor Tom Henks, täze film üçin üýtgeşik keşbe eýe boldy. Dünýä belli aktýor ýene-de dünýä...

Salgyt beýannamalary:Online hyzmat

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri giňeltmek ugrunda her ugurda degişli işler alnyp barylýar. Bu ugurda sanly hyzmatlarynyň gerimini hem-de möçberini giňeldýän ministrlikleriň we döwlet edaralarynyň biri...

Täze ýyla täze şygar bilen gadam basdyk

“Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýyly tamamlandy. Täze ýyla, täze şygar bilen gadam basdyk. Täze ýylymyz, ýagny 2021-nji ýyl - «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň...

Saud Arabystany ýene derwezelerini açdy

Saud Arabystany 21-nji dekabrda daşary ýurtlularyň ýurda girmegini wagtlaýyn çäklendiripdi. Ýakynda bolsa ýurduň hökümeti bu çäklendirmeleri ýatyrdy. Indi daşary ýurtlular kesgitlenen talaplara laýyklykda ýurda...