Günlük Arşiv: 2021-01-01

Aşgabat jemleýji resminamasy BMG-niň resmi dillerinde çap edildi

Aşgabat jemleýji resminamasy BMG-niň Baş Assambleýasynyň  75-nji mejlisiniň we Howpsuzlyk Geňeşiniň resminamasy hökmünde ýaýradyldy.  Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda «Bitaraplyk syýasaty we...

Milli Liderimiz: Türkiýe Türkmenistan üçin doganlyk döwlet

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Täýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Milli Liderimiz...

Kärhanalary bellige almak :Gerekli resminamalaryň sanawy

Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet Ministrligi tarapyndan hödürlenýän täze sanly hyzmatlary Size ýetirmäge dowam edýäris. Kärhana esaslandyrmak üçin ilkinji ädimleriň biri dörediljek kärhananyň adyny tassyklatmak...

Täze Dörediljek Kärhananyň Adyny Tassyklamak

Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet Ministrligi täze sanly hyzmatlary hödürleýär. Bu hyzmatlaryň arasynda täze dörediljek kärhananyň adyny tassyklatmak hem bar. Täze 2021 ýylynda telekeçilge baş...

Dünýäniň iň uly binasy Türkmenistanyň baýdagynyň reňkinde öwüşgin atdy

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän we dünýäde iň beýik bina bolan Burj-Halife binasynyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili janlandyryldy. Bu waka Täze ýyl baýramçylygynyň...

Täze ýylyň ilkinji hoş habary: sanjymy ulanmaga rugsat berildi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy ABŞ-nyň “Pfizer” bilen Germaniýanyň “BioNTech” kompaniýalarynyň bilelikde işläp düzen koronawirus ýokanjyna garşy sanjymynyň gyssagly ulanylmagyny tassyklady. Bu bilen baglanyşykly beýanatda...

Hormatly Prezidentimiziň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýyl tamamlanyp barýar. Biz az salymdan üstünliklere beslenen bu ýyl bilen hoşlaşyp, Täze —...

Türkmenistan 2021-nji ýyla feýerwerkler bilen gadam basdy

Täze 2021-nji ýyla gadam basyldy. Türkmenistan halky hem 2021-nji ýyla uly ynam bilen agzybirlikde gadam basdy. Ýurdumyzda nobatdaky ýyl eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk...