Baş sahypa 2021 January

Aylık Arşiv: January 2021

Erigiň ösdürilip ýetişdirilişi we onuň peýdasy

Erik azyklyk hem-de dermanlyk ähmiýeti bolan köpýyllyk miwe berýän agaçlaryň biridir. Biz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň köp sanly okyjylarynyň islegini hasaba alyp,...

Ikinji gezek Libertadores kubogyny gazandy

Günorta Amerikanyň iň meşhur kubogy hasaplanýan Libertadores kubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşyň final duşuşygy geçirildi. Onda Braziliýanyň "Santos" bilen "Palmeýras" toparlary duşuşdy. Duşuşykda 1:0 hasabynda ýeňiş...

Otly we şäherara awtobus gatnawlarynda täze möhlet

Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly we raýatlaryň saglygyny goramak maksady bilen otly we şäherara awtobus gatnawlary 2021-nji ýylyň 1-nji martyna...

Söwda, iýmit we dini edaralaryň işlerine çäklendirme

Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly we raýatlaryň saglygyny goramak maksady bilen söwda we jemgyýetçilik iýmit, medeniýet we hyzmatlar ulgamynyň kärhanalarynyň...

“Makul Puzzle” : Wagtyňyzy peýdaly we gyzykly geçiriň!

Onlaýn oýun oýnamak käbir ýagdaýda wagtyňy biderek sarp etmek, esasan hem ýaşlary özlerini geljege taýýarlan wagtynda ösüş ýagdaýyna zyýan ýetirip biler. Emma  käbir onlaýn...

“Türkmenhowaýollary”: halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Türkmenistan dünýä ýurtlaryndaky COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatmagy dowam etdirýär. Bu halkara gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylmagy hem-de çäklendirmeler bilen baglanyşykly täze...

“Redmi” kompaniýasy täze telefonlaryny hödürlär

Hytaýyň “Redmi” kompaniýasy soňky wagtlarda telefon bazarynda üstünlikli netijeleri görkezmäge başarýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda bu kompaniýa “Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9...

Türkmenistandan Russiýa ýörite ikinji uçar gatnawy

2021-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Türkmenabatdaky halkara howa menzilinden Russiýa Federasiýasyna nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet...

Iň kiçi hameleon tapyldy

Halkara alymlar topary Afrikanyň Madagaskar adasynda täze açyş etdiler. Gözleg ekspedisiýasy wagtynda alymlar ozal näbelli hameleon jandary tapdylar. Bu täze görnüşli hameleona “Brookesia nana...

Ýewropa Bileleşigi ýene-de bir sanjymy bellige aldy

Ýewropa Komissiýasy britan-şwesiýa derman kärhanasy tarapyndan öndürilýän “AstraZeneca” atly koronawirus keseline garşy sanjymy,Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynda ulanylmagyny tassyklady. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula fon...