TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

2021

2022-nji ýylda bize nämeler garaşýar?

Dünýäde dowam edýän koronawirus ýokanjy bilen göreş 2022-nji ýylda hem dowam eder. Onuň “omikron” görnüşi çalt depginde ýaýraýar. Mundan başga-da, 2022-nji ýylda köp sanly saýlawlar,...

Milli Liderimiz okuwçynyň Täze ýyl arzuwyny hasyl etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş watandaşlarymyz baradaky yzygiderli aladalary netijesinde, Türkmenistan bagtyýar çagalygyň mekanyna öwrüldi. Bu ýerde ösüp gelýän nesliň arzuwlary hasyl bolýar. Munuň özi...

AIPS: “Ýylyň türgeni” – Lewandowski

Ata Watan Eserleri
Sport metbugaty boýunça halkara assosiasiýasy (AIPS) ýylyň jemlerini jemledi. Şoňa görä, bu gurama görä 2021-nji ýyl boýunça “Ýylyň iň gowy erkek türgeni” Polşanyň milli ýygyndysynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Ysraýyla resmi sapar bilen çagyryldy

Ata Watan Eserleri
Ysraýyl döwletiniň Prezidenti Isaak Hersog hormatly Prezidentimize Täze ýyl mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilýär. Ysraýyl döwletiniň Prezidenti gutlag hatynda...

Türkmenistan-ABŞ: koronawirusa garşy hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri
Wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de ABŞ-nyň Keselleriň öňüni alyş we gözegçilik Merkeziniň bilermenleriniň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu duşuşyk koronawirus...

Putinden milli Liderimize Täze ýyl gutlagy

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin yetip gelýän Täze 2022-nji ýyl, şeýle hem Roždestwo baýramçylygy mynasybetli daşary ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlaryna hem-de halkara guramalaryň ýolbaşçylaryna...

Gülşat Gurdowa: Halkyň hoş owazly bilbili

Baş Redaktor
Türkmen halky şahandaz, medeniýeti söýýän halk. Halkyň medeniýeti söýmekligine şol ugurdan ökde baş çykarýan bagşylar, sazandalar, dessançylar, aýdymçylar sebäp bolupdyr. Çünki şolar aýdym-sazy halka täsir...

2021-nji ýyl: dünýäde ýatda galan wakalar

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylda dünýäniň esasy wakalarynyň biri hiç şübhesiz, koronawirus ýokanjy boldy. Dünýäde bu howply ýokanja garşy göreş alnyp barylýar. Sanjym edilip, täze sanjymlar işlenip düzülýär....

2021-nji ýylyň möhüm futbol wakalary

Ata Watan Eserleri
Tamamlanyp barýan 2021-nji ýyl sportuň iň köp janköýeri bolan futbol görnüşinde hem uly wakalar bolup geçdi. Şol wakalaryň käbirini dykgatyňyza ýetirýäris. DUSAN TADIÇ LIONEL MESSINIŇ...

70 ýyldan bäri tagtda

Ata Watan Eserleri
Ýetip gelýän 2022-nji ýyl Beýik Britaniýa üçin hem wajyp ýyllaryň biri bolar. Beýik Britaniýanyň şa zenany Ýelizaweta II tagtdaky 70 ýyllygyny bellär. Şa zenanynyň “platin”...