TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

2021-nji ýylyň birinji çärýeginde dünýäde syýahatçylaryň sany 83 göterim azaldy

Dünýädäki pandemiýa bilen bu ýyl syýahatçylaryň sany azaldy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy (UNWTO) 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde dünýäde syýahatçylaryň sanynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 83 göterim azalandygyny habar berdi.

UNWTO, COVID-19 epidemiýasynyň iň köp täsir eden pudaklaryndan biri bolan syýahatçylykda, 2021-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 183 million az syýahatçynyň syýahat edendigini, bu bolsa 83 göterim pese gaçandygyny habar berdi.

Iň ýokary pese gaçmagyň Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde (91 göterim), ondan soň Ýewropa (83 göterim), Afrika (81 göterim),  Amerika (71 göterim) bolandygy bellenildi. Epidemiýa sebäpli 2020-nji ýylda syýahatçylygyň iň erbet ýyly hökmünde tanalýandygyny ýatladýan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy, bu pudaga bolan ynamyň ýuwaş-ýuwaşdan gaýdyp gelýändigini aýtdy.

Pudagyň hünärmenleriniň maý-awgust aýlarynda azajyk bolsa-da, umytlaryny oňyn ýagdaýda täzeländigi we sanjym etabynyň bazarda täze umyt döredendigi mälim edildi.

UNWTO-nyň Baş sekretary Zurab Pololikaşwili: “Talaplaryň ep-esli artýandygyny we ynamyň ýuwaş-ýuwaşdan dikeldilýändigini görýäris. Sanjymlar pudagyň dikeldilmegi üçin açar bolar, emma demirgazyk ýarym şarda dikeliş görmek islesek, biz synagy has aňsat we has elýeterli etmeli we aragatnaşyk we utgaşdyrmagy gowulandyrmaly. ” diýip, baha berdi.

Beýleki tarapdan, gurama tarapyndan neşir edilen gözlegde, hünärmenleriň ýarysynyň takmynan 2024-nji ýyla çenli syýahatçylyk epidemiýasyndan öň 2019-njy ýyldaky maglumatlara garaşmaýandygy göründi.

 

                                                                      Aýsoltan ÖWEZOWA,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş

 institutynyň “Dünýä ykdysadyýeti” kafedrasynyň mugallymy

 

Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

 

 

Ýene-de okaň

Döwletli maslahatyň döwletli gadamlary

Ata Watan Eserleri

Watançy Nesilleri Terbiýelemek Milli Terbiýeçiligiň Esasydyr

Baş Redaktor

Çagalar bagynda baýramçylyklaryň guralyşy

Baş Redaktor

Teswirle