BIZNES

2021-nji ýyldaky Dünýä ykdysady maslahaty Singapurda geçiriler

Dünýä ykdysady maslahatynyň 2021-nji ýyldaky geçiriljek ýeri belli boldy. «Reuters» agentligi maslahatyň Singapurda geçiriljekdigini habar berdi. Agentlik habarynda maslahatyň prezidenti Borge Brendeniň aýdanlaryna esaslanýar.

«Ýerine ýetiriji komitet 2021-nji ýyldaky maslahaty Singapura göçürmek kararyna geldi. Bu möhüm karar maslahatyň ýokary derejede geçmeginiň binýady bolar» diýip habarda aýdylýar.

Agentligiň ýazmagyna görä, Singapurdaky Dünýä ykdysady maslahaty 13 ― 16-njy maý günlerinde geçiriler.

 

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

 

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär