Baş sahypa 2020 December

Aylık Arşiv: December 2020

2020-nji ýylyň jemleri jemlendi: 37 milliardlyk gurluşyklar alnyp barylýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýylyň öňüsyrasynda Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu ýyl üçin bilelikdäki soňky mejlisini geçirdi. Şeýle hem...

Aýdyň gijeler: Döwre Mynasyp Önümler

Ýurdumyz ähli ugurlardaky ýollarda ösüşli menzilleri nazarlaýar. Halkymyzyň asuda we parahat ýurtda erkana, bagtyýar ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň bolmagyna giň ýol açylýar. Dürli hili...

Türkmenistanda 2021-nji ýylyň şygary belli boldy

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen döwrüň talaplaryna laýyklykda, ýurdumyzda her ýyly döwrebap atlandyrmak indi asylly däbe öwrüldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda gazanylýan üstünlikleri, ýetilen...

Türkmenistanda Täze ýylda 2 gün dynç alnar

Türkmenistanda Täze ýylyň anna gününe deň gelýändigi üçin 2-nji ýanwar, ýagny şenbe güni hem iş güni däl diýlip yglan edildi. Bu barada hormatly Prezidentimiz...

Türkmenistanda welaýatara awtobus gatnawlarynda täze möhlet

Türkmenistanyň “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň resmi web saýtynda berlen maglumata görä, welaýatara we şäherara awtobus gatnawlaryny wagtlaýyn çäklendirmegiň möhleti 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli uzaldyldy. Agentlik mundan...

Türkmenistanda otly gatnawlarynda täze möhlet

Türkmenistanyň “Türkmendemirýollary” agentliginiň resmi web saýtynda berlen maglumata görä,  otly gatnawlary 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli togtadylýar. Agentlik mundan ozal, otly gatnawlaryny 2021-nji ýylyň...

Mugallym

Bu gün gyş paslynyň iň ajaýyp günleriniň biridi, ýagny fewralyň on sekizidi. Daş-töwerek ak gara bürenipdi. Howanyň arassalygy, tämizligi tebigatyň görküne görk goşýardy. Şu...

Täze ýylda ýyldyzlara şowlulyk garaşýar

Hormatly okyjylar! Indi biz birnäçe wagt bäri saýtymyza hepdelik täleýnamany ýerleşdirmegi dowam etdirip gelýäris. Ynha, indi ýene-de sanlyja günden 2020-nji ýyl tamamlanýar. Biz hem Täze...

Beýik Britaniýadan sanjym tassyknamasy

Oksford uniwersitetiniň “Astrazeneca” kompaniýasy bilen bilelikde işläp düzen koronawirusa garşy sanjymy Beýik Britaniýanyň Derman we lukmançylyk enjamlaryny kadalaşdyryjy edarasy tarapyndan tassyklandy. “AZD1222” atly sanjym britan-şwed...

Dubaýda «akylly» hassahana açyldy

Dünýäniň iň çalt ösýän şäherleriniň biri bolan Dubaýda «Näme üçin «akylly» lukmançylyk enjamlary bolup, «akylly» hassahana bolmaly dälmişin?» diýen sowala jogap berildi. Şäherde açylan...