20/01/2021 22:34

Daily Archives: Nov 20, 2020

Goşmaça 12 baýrak –165 eser bäsleşýär

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com/    saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginde eser kabul edişlik tamamlandy. Häzirki...

Söýgi hakda meň pikirim

Dünýä döräp modadan gaçmaýan, aktuallygyny hiç wagt ýitirmän gelýän ýeke-täk zat söýgüdir. Orta asyrda-da şu günem söýgi yşgyna düşüp, bütin bir ömür bilelikde ömür...

Garaşmak

Şeýle seredeniňde ýönekeýje söz ýaly welin, meniň ýüregime girip görseňiz, bu beýle däl. Garaşmak onda-da intizar ýola dikip garaşmagyň nähili hupbatynyň bardygyny, siz bir...

Watana bolan söýgi mukaddesdir

Watan diýmek näme? Megerem bu soraga her kim özüçe jogap berýändir. Watan diýlende gözümiziň öňünde ilki bilen her bir ýurduň tebigaty, daglary, çölleri, mawy...

Söýgi täsirli derman

Söýgüsiz ýaşaýyş ýokdur. Söýgi babatda durmuşdaky hemme zat hakynda gyzykly, ruhlandyryjy makalalar, hekaýalar, oýlanmalar ýazyp bolar, ýöne men maşgaladaky söýgi hakynda beýan edesim gelýär....

“Söýgi satylmaýar”

Bu durmuşda her bir adam bagtly bolmak isleýär. Şonuň bilen birlikde her bir ata-ene bu ýalançy dünýäni terk etmezden öñ, çagalarynyñ öñündäki jogapkärçiliklerini ýerine...

Türkmen futzalçylary ilkinji 70-likde

Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysy dünýäniň iň güýçli 70 ýygyndysynyň arasyndaky ýerini saklap galýar. Ýakynda täzelenen bütindünýä reýting-sanawynda milli ýygyndymyz 69-njy orunda görkezildi. 2021-nji ýylyň...

     “Söýgi- durmuşyň özeni”

Söýgi-bu adamyň iň ýakyn,çuň duýgylarynyň biri. Köptaraply we güýçli,kähalatlarda adamyň aklynyň we ýüreginiň dyngysyz jedeli. Mertleri, gahrymanlary, gayduwsyz adamlary ejizlendirýän we tersine, ejiz adamlary...

Koronawirus sanjymynyň bahasy belli boldy

Ýewropa Bileleşigi “Pfizer” hem-de “CureVac” waksinalary üçin 8 milliard ýewrodan köp maliýe serişdelerini sarp etmegi meýilleşdirýär. Bu barada “Reuters” habar agentligi habar berýär. Agentligiň maglumatyna...

“Xiaomi” kompaniýasy Hindistanda öňdeligi bermeýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy, Hindistanda baýramçylyk satuwynda 13 milliondan gowrak enjam satandygyny, şolardan 9 milliony akylly telefondygyny mälim etdi. “Realme” kompaniýasy bolsa şol döwürde 8,3...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti wezipesine girişdi

ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi. “Men, Jo Baýden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti hökmündäki borçlarymy wepalylyk bilen ýerine ýetirjekdigime...

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...