20/01/2021 21:29

Daily Archives: Nov 19, 2020

Halkalaýyn energo ulgamyň taslamasy durmuşa geçirilýär

Ýurdumyzda halkalaýyn energo ulgamyň taslamasy durmuşa geçirilýär. Bellenilişi ýaly, bu taslamany maliýeleşdirmek maksady bilen Ahal-Balkan we Balkan-Daşoguz ýokary woltly howa elektrik geçirijisiniň hem-de podstansiýalaryň...

Türkmen-koreý toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

Söwda-ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň 8-nji mejlisi geçiriler. Onlaýn duşuşygyň barşynda söwda-ykdysady, maýa goýum, nebitgaz, senagat ulgamlarynda hem-de maglumat tehnologiýalary,...

Türkmenistan-ÝHHG: geljek ýyl 68 taslama durmuşa geçiriler

Türkmenistan bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG) bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak babatda degişli çäreler görülýär. Türkmenistan ilen ÝHHG-niň hyzmatdaşlygy okgunly we netijeli...

Medwedew dünýäniň iň gowy tennisçisini ýeňdi

London şäherinde tennis boýunça “ATP” ýaryşynyň ikinji tapgyrynda russiýaly türgen Daniil Medwedew bilen dünýä belli, birinji derejeli raketka hasaplanylýan serbiýaly Nowak Jokowiç garşylaşdylar. Bu...

Dünýä belli markalary kim esaslandyrdy

Rus dilli ýurtlarda doglan we Ýewropa ýurtlaryna we ABŞ-a göçüp gidenler tarapyndan döredilen meşhur markalar bolsa diýseň köp. “Adme” portaly esasy wakalaryň sekizisini görkezmegi...

“Google”-dan täze funksiýa

Geçen ýyl soňky günlerinde ilkinji gezek ýüze çykan pandemiýa, häzirki wagtda dünýäde günüň esasy mowzuklaryň bir bolup durýar. Bu pandemiýa sebäpli dünýäde üýtgeşmeler bolup...

Aždarha totemi: Seýitjemaleddin Ýadygärlikler Toplumy

“Seýitjemaleddin Ýadygärlikler Toplumy” atly makalamyza dowam edýäris. Akademik G.A.Pugaçenkowa ol aždarhalaryň XV asyrda Änewiň ilatynyň totemi (ýagny, dini simwoly-B.A.) bolandygy hakyndaky pikiri öňe sürüpdi....

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby ýapon dilinde

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň ýapon dilinde çapdan çykan neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25...

Sagatda 1000 kilomet geçer

«Hyperloop» — wakuum otly bolup, ol howasyz boşlukda magnitiň kömegi bilen hereket edýär. Sessiz hereketlenýän otlynyň tizligi häzirki zaman derhal otlularyň tizliginden iki esse ýokary bolar. Täze...

Älem giňişligine syýahat bir ýyldan başlar

Älem giňişliginiň syýahatçylarynyň ilkinji toparynyň arzuwy ýene bir ýyldan ― 2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda amala aşmagy mümkin. Şol gün ilkinji syýahatçylary Russiýanyň «Soýuz» älem...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...