20/01/2021 20:51

Daily Archives: Nov 18, 2020

Täze çäklendirme: Medeniýet we hyzmat edaralary

Türkmenistanda ýiti öýken sowuklama keseliniň gelmeginiň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak babatda birnäçe öňüni alyş çäreleri geçirilýär. Bu babatda käbir çäklendirmeler alnyp barylýar. Ýurduň medeniýet...

Ogulgerek Durdyýewa: Tutanýerliklikde Ýeten Maksadym…

Durmuş ynsana ençeme ýollarda ýoldaş bolýar. Ol ynsany her hili kyn we aňsat ýollardan ýöredýär. Adamzat ýagty jahana gelip, Watan atly mukaddesligiň goýnunda kemala...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar döwletiniň Emiri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy

2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda...

Türkmenistan we Şwesiýa ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň ösdürilmegi bilen bagly meselelere garadylar

2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Şwesiýa Patyşalygynyň Daşary işler ministri hanym Ann Linde bilen duşuşygy sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly...

Benzin we dizel ulaglaryna gadaganlyk giriziler

Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri Boris Jonson pandemiýa sebäpli özüniň “Ýaşyl zolak” taslamasyny has ir döwürde durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Premýer-ministr Boris Jonson " Financial Times" gazeti...

Seýitjemaleddin Ýadygärlikler Toplumy

  Dostmuhammet köňlüm senden üzülmez, Taryhda ýazylmyş-Änew bozulmaz.                                                                                            Dostmuhammet   Türkmenistanyň territoriýasynda iň gadymy eýýamlardan adamzat taryhynda öçmejek yz galdyran arheologiýa we arhitektura ýadygärlikleri ýerleşýär. Dünýäniň arheologiýa...

Koronawirus sanjymy paýlanyp başlandy

Amerikanyň “Pfizer” farmasewtiki kompaniýasy we türk alymy professor, şeýle hem nemes “BioNTech” biotehnologiýa kompaniýasynyň esaslandyryjylarynyň biri bolan Ugur Şahin bilen bilelikde pandemiýa garşy sanjym...

Asyrlar mundan ozal ýitip giden yslary tapar

Ýewropanyň üç sany uniwersiteti 100-500 ýyl ozal ýitip giden yslary ýüze çykarmak üçin taslamalar taýýarladylar. “Odeuropa” (Medeni miras tejribelerinde we gözleglerde ys we duýgur...

Rus gazyny spot bahadan satyn almak mümkinçiligi

Russiýanyň “Gazprom Eksport” kompaniýasy Türkiýe Respublikasyna 700 müň kubmetr tebigy gaz satmak barada elektron platformada şertnama baglaşdy. Bu ugurda geçirilen bäsleşigiň netijesinde, Russiýa ilkinji...

Türkmenistanyň Prezidenti Moldowanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hanym Maýa Sanduwa Moldowa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady. Döwlet Baştutanymyz mümkinçilikden peýdalanyp, Moldowa...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...