20/01/2021 21:08

Daily Archives: Nov 14, 2020

Ölmez söýgi

Mämmet ellerindäki bir bukja gül bilen deňiz kenaryna ylgap geldi... Deňiz kenarynyň ähli ýerine göz gezdirdi we gözleýänini tapyp bilmedikden soňra bolsa çete çekildi-de...

Kalp söýgisi duýgudan, kämil söýgi akyldan hem kalpdan

Çagakam içinde söýgi temasy ýok eser ýa-da bolmasa kino barmyka diýip kän oýlanardym. Indi görsem, söýgisiz asla durmuş hem ýok eken. Aslynda, ynsanyň özi...

Çapar

Hekaýa Ahyrsoňy gelmeli ýerime geldim. Şol saryja gül aýdylyşy ýaly belent dagyň gutaryp, baýyrlaryň başlanýan ýerinde, bir harsaň daşyň düýbünde oturan eken. Onuň ýapraklary hem özi...

Arzyly kenar   

      (hekaýa) Selbinýaz gözlerini süzüp, mawy deňziň jümmüşinden çykyp, yzly-yzyna kenara urulýan tolkunlara seredip otyr. Gyzyň göwnüne, bu tolkunlar haýsydyr bir niýet bilen...

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa ykdysady hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýar

Wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmen-britan söwda-ykdysady mejlisi geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarow, Suw hojalygy...

14-nji noýabr – Halkara sosiologlar güni

Jemgyýetiň sazlaşykly hereket etmeginde sosiologiýa ylmynyň ähmiýeti uludyr. Bu ylym jemgyýetde döräp biläýjek gapma-garşylyklary aradan aýyryp,  jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär we olaryň asuda ýaşamagyny üpjün...

Arslanmyrat Amanow – tejribäniň we üstünligiň ýoly

Arslanmyrat Amanow Topary: AGMK (Özbegistan) Belgisi: 77 Milli ýygyndy: Türkmenistan Arslanmyrat Amanow diýlende biziň göz öňümize ilki bilen türkmen futbolunyň hem ýerli hem sebit döwletleriniň klublarynda abraýyna abraý...

“Formula 1” 9 ýyldan soňra Türkiýä dolandy

“Formula 1” ýaryşynyň 14-nji tapgyry Türkiýäniň Stambul şäheriniň “Intercity Istanbul Park Track” meýdançasynda tomaşaçysyz  ýagdaýda geçiriler. Ýaryşyň saýlama tapgyry 14-nji noýabrda sagat 17:00-da, esasy...

Žurnalistikanyň žanrlarynyň taryhy pursatlary

Her bir käriň, hünäriň öz tapawutly taraplary bar. Şol bir wagtyň özünde her bir keşbiň biziň durmuşymyz bilen baglanyşygynyň bardygyny bellemek gerek. Biz  žurnalist...

Migrasiýa gullugy hakynda Kanun: Üýtgetmeler we Goşmaçalar

Türkmenistanyň “Migrasiýa gullugy hakynda” Kanunyna  üýtgetmeler we goşmaçalar  girizildi.  2009-nji ýylyň 21-nji noýabrynda kabul edilen “Migrasiýa gullugy hakynda”  Türkmenistanyň Kanuny  täze kabul edilen “Migrasiýa...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...