20/01/2021 20:36

Daily Archives: Nov 13, 2020

Türkmenistan koronawirus pandemiýasyna garşy göreşde halkara hyzmatdaşlygyna taýýar

Hormatly Prezidentimiz ulanmaga berlin Ahal welaýat ýokanç keseller hassahanasynda Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň çäklerinde ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de has-da ösdürmäge...

Ahal welaýatynda ýokanç keseller hassahanasy açyldy

Şu gün hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda saglygy goraýyş ulgamynyň ýene bir desgasynyň -  Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda gurlup, ulanmaga berlen 200 orunlyk täze...

Ispaniýadaky taksiler hem uçup başlar

Ispaniýanyň Barselona we Santýago-de-Kompostela şäherlerinde syýahatçylar uçarmansyz aero-taksilerde gezelenç edip bilerler. «Enaire» aeronawigasiýa döwlet kompaniýasynyň berýän habaryna görä, bu mümkinçilik 2022-nji ýylda dörediler. Ýerli hökümet...

Halkara bilim hepdeligi

ABŞ-nyň Daşary işler ministrliginiň Bilim ministrligi bilen bilelikdäki gurnamagynda Halkara bilim hepdeligi geçirilýär. Bu hepdelik dünýäde halkara bilimiň we alyş-çalşygyň peýdalary barada öwrenmek üçin...

Bill Geýtsiň maýa goýan 4 sanjym öndürijisi

Ýakynda koronawirusa garşy başlanan taslamalara maliýe goldawyny beren Bill Geýts bu ugurda onlarça million dollar sarp etdi. Geýts we onuň aýaly haýsy taslamalara maýa...

Dünýädäki iň gymmat kepderi

Ýewropada gyzykly sport görnüşlerinden biri bolan kepderi guşlaryň ýaryşyna gatnaşýan we gysga, orta we uzak aralyga ylgamakda ençeme gezek çempiony bolan, Belgiýanyň “New Kim”...

Soňky 30 ýylda ilkinji gezek ýitgi çekdi

Birleşen Arap Emirlikleriniň “Emirates” awiakompaniýasy pandemiýanyň dünýä syýahatçylygyna edýän täsiri sebäpli 30 ýylyň dowamynda ilkinji gezek çeken ýitgisini mälim etdi. Ýylda 58 million ýolagçy...

Galyndylardan ýasalan elektroulag

Niderlandlaryň Eindhowen şäherinde ýerleşýän tehniki uniwersitetiniň 22 talyby 18 aýyň içinde täze üýtgeşik elektroulag döretdiler. Deňizdäki plastmassadan we öý galyndylaryndan ýasalan bu ulaga talyplar...

Türkmen talyplarynyň paýtagtymyza gelmegi guralar

Dünýädäki we sebitdäki oňaýsyz epidemiologik ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň Bilim ministrligi 15-23-nji noýabr aralygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň welaýatlarda iş tejribeligini geçýän 4-nji, 5-nji we...

Baky Bitaraplyga bagyşlanan halkara sergi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergisini geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu sergide ýurdumyzyň ähli ugurlaryndan gazanylýan üstünlikleri görkeziler. Ykdysady gözden geçiriş çäresinde...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...