20/01/2021 22:32

Daily Archives: Nov 12, 2020

Kiçi we orta telekeçilige 10 million dollarlyk maliýe goldawy: COVID-19

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde halkara we sebit maliýe düzümleri bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga, ýerli haryt öndürijileri goldamak boýunça...

Bitaraplyga bagyşlanan maslahatlar: energetika forumy, ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzda birnäçe halkara derejesinde maslahatlardyr forumlary geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň...

Türkmenistanda milli elektron poçta we “Messenger” ulgamy döredilýär

Türkmenistanda täze milli elektron poçtasyny we “Messenger” programmasyny işe girişmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Bu barada sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenilip...

Halypa ýolunyň dowamy: Döwletmämmet Gurbanow

  Halkymyzyň aýdym-saz sungatynyň özeni — türkmen halk aýdymlaryny ussatlyk bilen ýerine ýetiren halypalaryň ýoluny dowam edýän zehinli bagşylaryň joşgunly owazlary, bagtyýarlyk döwrümizde belentden...

Dünýäniň iň uly gül bagy

Dünýäniň iň uly gül bagy Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde döredildi. Bu ýerde güllerden ýasalan äpet uly heýkeller we güller köpleriň ünsüni çekýär. Dubaý gül...

Ýylyň iň beýik gökdiräni

Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki “Lahta Sentr” binasy “Emporis 2020” atly köp gatly binasy baýragyna mynasyp boldy. “Emporis” tarapyndan her ýyl iň oňat binagärlik taslamalary üçin...

Dünýäniň iň meşhur smartfony

“Canalys” kompaniýasynyň bilermenleri 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde iň köp satylan smartfonlaryň sanawyny taýýarlady. Sanawa görä, dünýä belli "Apple" kompaniýasynyň “iPhone 11” telefony iň köp...

Sylaşyk, Özygtyýarlylyk, Ýitilik, Goraglylyk, Işjeňlik..

Adamlaryň biri-birlerinden üzňe ýaradylmaklarynda aýratyn bir hikmet bar bolmaly. Bir adam – bir dünýä. Şonuň üçin her adamyň dünýä bolan garaýşy tapawutly. Aslynda adamlaryň...

Oguzhandan gaýdýan keremli toprak, saňa ýetmek üçin urýar bu gursak!

Watanym, Türkmenistanym, güneşli ülkäm! Seniň waspyňy sözlemäge sözler yetenok. Güyçli gelyär saňa bolan küýsegim, şonuň üçin ele alyp galamym küýsegimi sözlejek eziz Diýarym! Watana bolan...

Daýhan maşgalasyndan öz ýurdunyň iň baý adamy bolan: Robin Li

Robin Li (Li Yanhong) -  1968-nji ýylyň 17-nji noýabr aýynda doglan hytaýly internet telekeçisi we Hytaýyň iň meşhur "Baidu" gözleg motorynyň esaslandyryjysy bolup durýar....
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti wezipesine girişdi

ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi. “Men, Jo Baýden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti hökmündäki borçlarymy wepalylyk bilen ýerine ýetirjekdigime...

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...