20/01/2021 21:58

Daily Archives: Nov 11, 2020

Söýgä solan güller

Ahmet özüniň ilkinji söýgüsi bolan Kamary ýadyndan çykarmajak ýalydy. Ýöne Güllere duşany bäri ähli zat gün geçdigiçe gözelleşip hasratdan doňan kalby gyş gutaryp ýaz...

Saña hat

6-njy synpda okaýardyk öýdýän. Şol döwürler  žurnaldan okan bir hekaýam hiç ýadymdan çykanok. Ol bir ýaş gyzyň bir ýigide aşyk bolşy baradady. Gyz oglany  näçe söýse-de, bu barada hiç dil ýararly...

“Söýginiň bar sagadynda tutuş ömür bar”

Adam dünýä inen gününden durmuşyň özboluşly kadalaryna, ýaşaýşyň manysyna düşünmek pelsepesini başyndan geçirýär. Ýaşlyk döwri ynsan ömriniň iň bir hyjuwly, işjeň döwrüdir. Her gün,...

Gago futbol bilen hoşlaşdy

Dünýä belli Argentina futbol milli ýygyndysynyň we Ispaniýanyň Şa topary hasaplanylýan “Real Madrid” toparynyň ýarymgoragçy bolan Fernando Gago, özüniň futbol karýerasyny tamamlady. 34 ýaşly...

Biri-birine duýdurýar

Ýaponiýaly alymlaryň ABŞ-da çap edilen bir ylmy žurnalda çap edilen makalasynda käbir ösümlikleriň biri-biri bilen «habarlaşýandygy», golaýlaşýan howplar barada «duýdurýandygy» aýdylýar. Hususan-da, şeýle aýratynlyk pomidor...

Güýjüni Günden alýar

Göz öňüne getiriň! Şeýle bir robot bar. Ol ― «daýhan» robot. Özi hem Gün energiýasy bilen işleýär. Okaraňy getir, süýt bereýin atly meşhur möjejigiň...

“Trendyol” gowşurylyş nokady hakda…

Türkiýe döwletinde ýerleşýän “Trendyol” elektron söwda kompaniýasy, “Delivery Point” programmanyň işe başlandygyny habar berýär. Eltip bermek nokadynyň kömegi bilen, müşderiler harytlaryny indi islän gününde...

“iPhone 12” smartfonynyň iň arzan we gymmat ýurtlary

Golaýda, dünýä belli “Apple” kompaniýasy özüniň “iPhone 12” smartfonuny dünýä jemgyýetçiligine ýetirdi. Şol tanyşdyrylyş çäresinde “iPhone 12”, “Mini”, “Pro” we “Pro Max” görnüşleri tanyşdyryldy. Käbir...

Dünýäde näçe sany elektrikli ulag bar?

Dünýäde 2050-nji ýyla çenli elektrik togy bilen işleýän ulaglaryň sany 1 milliard 100 milliona ýetmegine garaşylýar. Elektrikli awtoulaglara bolan gyzyklanma günsaýyn artýarka, köp markalar...

Ýaltalykdan halas bol

Sizem “ Şu gün we ertir “ diýlende edilmeli işe başlap bilmeýänlerdenmi? Şeýle-de, synag gününe çenli depderdir kitap açmaýan we bellenilen möhlete çenli iş...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...