20/01/2021 20:13

Daily Archives: Nov 9, 2020

Öküziň we möjegiň sap altyndan guýma kellesi

“Altyndepäniň Beýik Diwary” atly makalamyza dowam edýäris. Şeýlelik bilen, seždegähiň günbatar tarapynda iň meşhur tapyndylar- öküziň (beýikligi 7,5 sm.) we möjegiň (beýikligi 1,5 sm.)...

“Twitter” -iň esaslandyryjysy we baş direktory Jek Dörsiniň: durmuş barada 10 maslahat

Jek Patrik Dörsi -  1976-njy ýylyň 19-njy noýabrynda  Amerikanyň Missuri ştatynyň Sent-Luiz şäherinde doguldy. Amerikaly tehnologiýa telekeçisi we haýyr-sahawatçy. “Twitter” -iň esaslandyryjysy we baş...

«Ýuwentus» Ronaldony satmakçy

Turiniň «Ýuwentus» futbol topary portugaliýaly ýyldyz Kriştianu Ronaldu bilen ýollary aýyrmakçy. Bu barada «Diario Sportuň» habarynda aýdylýar. Neşiriň berýän maglumatyna görä, hüjümçi 2021-nji ýylyň tomsunda...

Ýewropa futbolyna syn: “Realyň” ýeňlişi, “Ýuwentusyň” ýeňip bilmezligi, “Bawariýanyň” ynamly ýeňişleri

Futbol äleminde geçen hepdede öňdebaryjy çempionatlarda geçirilen duşuşyklar barada ýurdumyzyň futbol janköýerlerine gysgaça syn bermegi makul bildik. Hepdäniň başyny Angliýanyň “Premýer liga” çempionatyndan başlaýarys. “Premýer...

Dünýäniň iň garry pili

78 ýaşyndaky pil dünýäniň iň garry Aziýa pili hökmünde Ginnesiñ rekordlar kitabyna giriziler. "Soman" atly pil Hindistanyň saglygy dikeldiş merkezinde saklanýar. Ol derýada suwa...

   Söýgi – Duýgulañ şasy

                                            Söýülmek belentmi ýa söýmek diýip, Sorag berip gördüm jümle-jahana. Jahanam durdy-da bir salym dymyp, Elbetde söýüşmek diýdi güldi-de.                                                                                              G.Ezizow            Söýgi … Gör, nähili belent duýgy,duýgylaryñ şasy,...

“Asman çyrasy”– ruhy arassalygyň festiwaly

Dünýä syýahatçylarynyň ünsüni özüne çekýän  Taýlandyň  “Ýi Peng” festiwaly özüniň özboluşly aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Ol  Taýlandyň gijeki asmanyny  millionlarça uçýan çyralaryň yşygy bilen ýagtylandyrýar....

11-nji noýabr – Energiýany tygşytlamagyň halkara güni

Halkara ekologiýa ulgamynyň başlangyjy bilen 11-nji noýabrda geçirilen "Çeşmeleri we energiýany ulanmak boýunça mekdep taslamasynda"  (SPARE) Halkara Energiýa tygşytlaýyş güni yglan edildi. Bu taslama Norwegiýanyň...

Parahatçylyk we ösüş üçin bütindünýä ylymlar güni

Her ýylyň 10-njy noýabrynda bütin dünýäde Parahatçylyk we ösüş üçin bütindünýä ylymlar güni giňden bellenilip geçirilýär. Ol ylymyň peýdalary barada dünýäde habarlylygy artdyrýar, halkara...

Parz

(hekaýa) Ir bilen oýandym. Ilkinji nobatda ertir maşkyny ýerine ýetirenimden soň penjireden garadym. Jahan ýagtylyp, Ak şäherim Aşgabadyň gözelligi täze güni begenç bilen garşy alan...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...