20/01/2021 21:06

Daily Archives: Nov 6, 2020

Bagabat şypahanasynyň açylyş dabarasy

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde häzirki zaman Bagabat şypahanasynyň, oňa barýan döwrebap ýoluň, Saglyk binasynyň hem-de...

ABŞ-nyň 46-njy prezidenti kim bolar?: Baýden ýeňşe golaýlady

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 3-nji noýabrynda ABŞ-da prezident saýlawlary geçirildi. Bu saýlawlar esasan hem iki dalaşgäriň – ýurduň häzirki Prezidenti, Respublikanlar partiýasynyň dalaşgäri...

Çempionlar ligasynyň ýatdan çykmajak futbolçylary

Futbol boýunça UEFA Çempionlar Ligasy örän ýokary derejeli futbol ýaryşy hasaplanylýar. Bu çempionatda islendik bir oýun, futbol taryhynda altyn harplar bilen ýazylýar. Bu çempionat...

“Bentley” kompaniýasy elektrikli ulaglar öndürer

Dünýä belli “Bentley” awtoulag kompaniýasy 2030-njy ýyla çenli ýangyç ulanýan awtoulaglarynyň deregine elektrik togy bilen işleýän awtoulaglaryna geçmegi meýilleşdirýär. Kompaniýa arassa ekologik ulaglaryň sanawynda...

Taryhda şu gün – 6-njy noýabr

Şu gün 6-njy noýabr, ýylyň 310-nji güni. Geliň, 6-njy noýabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...

GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Ali Idaýat ogly Asadow, Ermenistan Respublikasynyň...

Türkmenistanyň ilçisi Kütahýa şäherine baryp gördi

Türkmenistanly talyplar bilen duşuşmak maksady bilen Türkiýäniň Kütahýa şäherine baryp gören Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi I. Amanlyýew Kütahýa şäher...

Täsin “mini” kompýuter

Kiçi göwrümli kompýuterleri öndürýän “Paspberry Pi” şereketi tarapyndan “Raspberry Pi 400” atly täsin kompýute-ri işlenilip düzüldi.             Bu kompýuteriň beýleki-lerden esasy aýratynlygy diňe bir sany...

Rubigiň kubiginden uly surat ýasaldy

Italiýanyň ýaşaýjysy Jowanni Kontardi takmynan 16 sagadyň içinde 6 müň sany Rubigiň kubigindan rekord derjesindäki mozaika görnüşinde surat döretdi. Suratda Jowanni atlandyň elinde uly...

Ene yüregimiñ sesi…

Balalarym! Janlarym! Jigerlerim! Janymdan jan beren balalarym! Siz meniň baýlygym, barlygym, begenjim, buýsanjym, bagtym, tylladan tagtym, didämiň nury, ömrümiñ manysy, ýaşama sebäplerim, asmanymyñ aýy,...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...