20/01/2021 20:31

Daily Archives: Nov 5, 2020

Türkmen türgenleri Tokiodaky olimpiýa oýunlaryna taýýarlanýar

Türkmen türgenleri halkara ýaryşlarda çykyş etmek üçin türgenleşmek işlerini dowam edýärler. Milli ýygyndy toparymyz XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görmek üçin Olimpiýa şäherçesinde sportuň...

Türkmenistanyň 10 aýdaky ykdysady görkezijileri

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda ýurdumyzyňhalk hojalygynyň dürli pudaklarynda gazanylan netijeler barada hasabatlar berildi....

Türkmenistanda pagta meýilnamasy ýerine ýetirildi

Ýurdumyzyň edermen pagtaçylary “ak altyn” taýýarlamak babatdaky şertnamalaýyn borçnamasyny ýerine ýetirdiler. Bu baradaky hoş habar hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler...

Täze VISA kart ulanyşa girizildi : “Milli VISA”

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky  Size täze “Milli VISA karty” atly bank kartyny hödürleýär!  “VISA“ halkara töleg ulgamy bilen utgaşdyrylan bank karty.  Bankyň...

Altyndepäniň Beýik Diwary

Gadymy şäherlerimiz Berkarar döwletimiziň ýerinde ýerleşýän binalar taryhy we medeni ähmiýetli ýadygärlikler saýylýar. Şonuň üçin dünýä medeniýetiniň ösüşine mynasyp goşant goşan pederlerimiziň mundan müňlerçe ýyllar...

Okuw töleginde puluň ornuny tutan önüm

Indoneziýanyň syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi pandemiýa döwründe maliýe taýdan kynçylyk çekýän talyplara, özleriniň okuw töleglerini kokos hozy we beýleki iýmitler bilen tölemäge teklip...

Üýtgeşik reňkli gaplaň

Hindistanyň Odişa ştatynda örän seýrek duş gelýän gara reňkli gaplaňy gördüler. Gaplanyň arkasy gara reňk bolup, onuň gapdallarynda bolsa gara we açyk sary reňkler...

VII Aziýa kenarýaka oýunlaryny Awazada geçirmek teklip edildi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň prezidenti Şeýh Ahmad Al Fahad Al Sabahdan hat gelip gowuşdy. Abraýly halkara...

Türkmenistan Syýahatçylyk guramasyna wekil belledi

Türkmenistanda syýahatçylyk pudagynyň işjeň ösdürilmegine uly üns berilýär. Ýurduň taryhy we medeni ýagygärlikler toplumy we beýleki dynç alyş we sagaldyş merkezleri, şol san-da “Awaza”...

”Sputnik V” sanjymy Braziliýada-da öndüriler

Russiýanyň Gamaleýa gözleg merkezi tarapyndan işlenip düzülen “Sputnik V” sanjymy Braziliýada gysga wagtda öndürilip başlajakdygy habar berildi. Şeýlelikde Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy  bilen...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...