Günlük Arşiv: 2020-11-04

20 dollarlyk sanjym mugt urlar

Argentinanyň hökümeti raýatlary üçin Russiýadan «Sputnik V» sanjymyny satyn aldy. Koronowirus infeksiýasyna garşy ulanylýan bu sanjym ýurtda mugt amala aşyrylar. Häzir Hökümet Russiýadan ýeterlik mukdarda...

Halkara kosmos stansiýasy 20 ýaşynda

Halkara kosmos stansiýasy şu ýyl, özüniň 20 ýyl ýubileý baýramyny belleýär. 2000-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Halkara kosmos stansiýasy öz işine başlady. Soňra ilkinji esasy...

Türkmenistan bilen UNAMA-nyň arasynda hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Baş sekretarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili, BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA)...

Katarda owganara gepleşiklerine gatnaşyjylar bilen duşuşyk

Katar döwletiniň Doha şäherinde bolýan Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet parahatçylykly owganara gepleşiklerine gatnaşyjylar bilen duşuşyklary geçirdi.Hususan-da, gepleşikleriň barşynda wekiliýetiň düzümine girýän...

Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidenti Aleksandr Wan der Bellene Wena şäherinde bolup geçen, terrorçylykly hereketleriň pajygaly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine...

ABŞ-da prezident saýlawlary: Ştatlar boýunça sesler sanalýar

Dünýäniň ähli ýerinde uly gyzyklanma döreden ABŞ-daky prezident saýlawlarynda ses berlişikler tamamlandy. Ştatlar boýunça sesleriň sanalmagy dowam edýär.Ýurduň döwlet Baştutany wezipesine Respublikan partiýasyndan Donald...

Türkmenleriň döwleti-Osmanly döwleti

“Üç yklyma erk eden döwlet: Osmanly döwleti” baradaky makalamyza dowam edýär. Görnükli türk taryhçysy F.Sümer özüniň meşhur işinde Ärtogrul gazyň döwürdeşi, XIII asyryň ikinji...

Halkara ýük gatnawlarynda ýygymlar

Ýurdumyzda daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegleri bilen ýük daşamagy düzgünleşdirmek we ulaglar ulgamynyň halkara gatnawlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen,...

Şypahanalar üçin ýollamanamalaryň bahalary tassyklandy

Türkmenistanda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň şypahanalarynda bejeriş-sagaldyş kömegini almak üçin berilýän ýollamanamalaryň bahalary tassyklanyldy.  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe raýatlaryň melhem suwlary we...

Türkiýäniň Kyrykkale uniwersitetinde Türkmenistan maslahaty

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy  we 2020-nji Türkmenistan Bitaraplygyň Mekany ýyly mynasybetli, Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy tarapyndan 2020-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary...