20/01/2021 22:31

Daily Archives: Nov 4, 2020

Taryh we Edebiýat : Täze Sahypalar

Häzirki wagta çenli saýtymyzda taryh we edebiýat ulgamyna degişli makalalary ýerleşdirip gelýäris. Bu ugurlara degişli makalalar toplumy köplenç ýagdaýda saýtymyzyň “Durmuş” sahypasyna ýerleşdirilýärdi. “Atavatan...

Pyýada ýöreýänlere pul baýragy berler

Özbegistan Respublikasynyň ýaşaýjylarynyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek babatda täze bir başlangyç ýola goýuldy. Ýurduň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew pyýada ýöremek maksatnamasyny ýola goýup,...

“Titanik” gämisine syýahat

1912-nji ýylda dünýäniň iň uly gämisi hökmünde ilkinji syýahatyny amala aşyran, ýöne ummanda uly buz gaýalary bilen çaknyşan “Titanik” gämisi, şu günlerde adamlaryň arasynda...

ABŞ-nyň täze prezidenti kim bolar?

ABŞ-da prezident saýlawlary geçirilýär. 3-nji noýabrda başlan saýlawlar boýunça ses berlişlikler tamamlandy. Ýurduň häzirki Prezidenti Donald Tramp Respublikanlar partiýasynyň dalaşgäri hökmünde ikinji möhlet üçin bäsleşýär....

Söýgi

Söýgi dünýädäki  iň süýji  we syrly duýgy. Ýöne ol nireden gelýär ?! Köpler ony  Ýaradan tarapyndan  berlen nygmat diýip bilse, başgalar ony nebsiň oýny...

    Hiňňillikde körän yşk.

(Hekaýa) Öten agşam atly ýazýjynyň durmuş pelsepesinden püre-pür edip, zehin barнny siňdirip ýazan gyzykly eserine gyzygyp gijäniň bir wagtyna çenli oturypdyryn. Şeýle-de bolsa adaty turýan wagtymda...

Sowgat

Bäsleşigiň “Söýgi durmuşyň gözbaşydyr” mowzugy bilen geçirilýänini görenimde, okuwçy wagtlarym eşiden hekaýajygym ýadyma düşdi. Şol hekaýanyň baş gahrymanlary meni diýseň haýran galdyrypdy, “Gör, bular...

Soňky ökünç

Meniň pikirimçe söýgi durmuşyň özeni. Bu waka durmuşymda her gozgalanda ýüregimdäki könelişen ýarany gozgasa-da, ýene bir gezek ýatlap geçmekçi boldum! Mekdebi tamamlanymyzdan soň hem dowam...

Taryhda şu gün – 4-nji noýabr

Şu gün 4-nji noýabr, ýylyň 308-nji güni. Geliň, 4-nji noýabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...

Dünýäde näçe hytaýly bar? Dekabrda belli bolar

Ilkinji ilat ýazuwyny 1953-nji ýylda geçiren Hytaý taryhyndaky ýedinji ilat ýazuwyna girişdi. Bu işe 7 million işgär gatnaşar. Mundan 67 ýyl ozal geçirilen ilkinji ilat...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti wezipesine girişdi

ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi. “Men, Jo Baýden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti hökmündäki borçlarymy wepalylyk bilen ýerine ýetirjekdigime...

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...