20/01/2021 21:57

Daily Archives: Nov 3, 2020

Söwda we jemgyýetçilik iýmit merkezleriniň çäklendirme möhleti

Türkmenistanyň Hökümeti sebitdäki we dünýädäki çylşyrymly epidemiologik ýagdaý sebäpli söwda we jemgyýetçilik iýmit kärhanalarynyň işiniň çäklendirme möhletini uzaltdy. Bu barada “orient.tm” internet saýtynda bellenilip...

Daşary ýurtdan gelýän raýatlaryň karantin möhleti uzadyldy

Dünýä tejribesi göz öňünde tutulyp, ýiti ýokanç keselleriň Türkmenistanyň çägine getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak üçin alnyp barylýan işleri güýçlendirmek maksady bilen, ýurdumyza daşary...

4-nji noýabr  – ÝUNESKO-nyň döredilen güni

1945-nji ýylyň 1-16-njy noýabrynda Beýik Britaniýanyň London şäherinde 40 döwletiň wekilleriniň gatnaşmagynda Bilim we medeniýet meseleleri baradaky guramany döretmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň maslahaty...

16 ýyldan soň çempion boldy

Gazagystan Respublikasynyň futbol çempionatynyň ýeňijisi belli boldy. Ýurduň “Kaýrat” topary bilen Şymkent şäheriniň “Ordabasy” toparynyň arasyndaky duşuşyk çempiony mälim etdi. “Kaýrat” topary 3:1 hasabynda...

Ýaponiýa Ýewropada elektrik hereketlendirijilerini öndürer

Elektroawtoulaglar üçin hereketlendiriji öndürýän Ýaponiýanyň “Nidec” korporasiýasy, Hytaý döwletinde elektroawtoulaglar öndürýän zawody gurlandan soň, Serbiýa döwletinde täze zawodanyň taslamasyna 2 milliard dollar töweregi maýa...

Taryhda şu gün — 3-nji noýabr

Şu gün 3-nji noýabr, ýylyň 307-nji güni. Geliň, 3-nji noýabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...

Türkiýänyň syýahatçylyk görkezijileri

Syýahatçylyk we medeniýet ministrliginiň hasabatynda, Türkiýe döwletine ýanwar aýyndan sentýabr aýyna çenli jemi 9 million 458 müň 589 sany daşary ýurtly syýahatçy gelipdir, diýip...

Dünýäniň iň ýaş gymmatly futbolçylary

“CIES” sport gözleg merkezi, 2000-nji ýyllarda doglan iň gymmat futbolçylaryň sanawyny kesgitledi. Sanawda birinji oruny “Bawariýa” toparynyň oýunçysy, kanadaly Alfonso Deýwis eýeledi. 20 ýaşly...

Makalalaryňyz üçin biz bilen Habarlaşmak

Saýtymyza habar we makala ugratmak üçin biz bilen habarlaşmak isleýän hormatly okyjylarymyz üçin käbir maglumatlary paýlaşmak isleýäris. “Sizden Gelenler “ bölümine makala ugratmak “Atavatan Türkmenistan”   halkara...

Türkmenlerde Çaga Bezegleri

Zergärçilik  sungatynyň sahypalary Milli Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap aýratyn-da, toý-baýramlaryň  bezegine, ene-mamalarymyzyň  buýsanjyna  öwrülen  tyllaýy  nagyşlara  beslenen  şaý-sepler   ylmy  nukdaýnazardan  öwrenilmek  bilen, diňe  türkmenistanly  däl,...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...