20/01/2021 21:22

Daily Archives: Nov 2, 2020

Sähra

-Agam,şu ýerde ulagy togtadarmyň?-Repetegiň gumly ýolundan gidip barýan ulagyň yzyndan  erkek adamyň howlukmaç sesi eşidildi. -Bolubilýä, goçum! Ulagyň yzky gapysyny açyp,düşen daýaw pyýada torbasyny egninden asyp,ýaýylyp...

Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň arasynda duşuşyk

2020-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetinde Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň suw hojalyk edaralarynyň wekilleriniň arasynda wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi. Maslahatyň işine...

Dünýädäki iň gymmat ys beriji

Dünýäniň iň ýakymly ys berijisi “Şafran” seýfda saklanylýar. Türkiýäniň Samsun şäherinde eýýäm 40 ýyl dowamynda ösümlikler bilen meşgullanyp gelýän Taýar Çalyk bu ýakymly ys...

100 ýyldan soň peýda bolan jandar

Ýitip barýan hajjyklar maşgalasyna degişli hameleon görnüşli jandar 100 ýyldan soňra täzeden peýda boldy. Madagaskar adasyny öwrenýän gözleg topary, soňky gezek bir asyr mundan...

Telefon bazarynyň soňky ýagdaýy: “Apple” yza galdy

“IDC” halkara korporasiýasy ykjam telefonlaryň meşhurlygyny göz öňünde tutup, halkara smartfon öndüriji kompaniýalarynyň sanawyny düzdi. Täze reýtinde, Aziýanyň kompaniýalarynyň 3-si ABŞ-nyň “Apple” kompaniýasyndan öňe...

Türkmen garpyzlary — bakjamyzyň baş nygmaty

Garpyz has irki döwürlerden bäri halk tebipçiliginde saglygy berkitmek, kesel bejermek maksady bilen ulanylyp gelnipdir. Onuň watany Afrika hasaplanylýar. Ol ýerde gar­pyz ýabany ösüpdir....

Modern Sahnanyň Arhaik Öwüşgüni: Rejissýor Öwlýaguly Hojaguly

“Zorotuştradan Nisşä çenli...” …gürrüň nokatdamyka? Belki- de gürrüň biziň öz içimizdäki nokatdadyr. Belki- de şol nokatlarda dereje edinmegimizdedir! Belki- de ol nokatlar çüýe baglanan aýalarymyzdadyr,...

Dünýäni gyzyklandyrýan saýlaw:  wagtyndan öň ses bermekde rekord

Tutuş dünýäniň gyzyklandyran prezident saýlawy ýetip geldi. Ertir, ýagny 3-nji noýabrda ABŞ-da syýasy-jemgyýetçilik waka – prezident saýlawlary geçiriler. Ýurduň häzirki Prezidenti Donald Tramp bilen...

Sakgyç çeýnemek isleýäňizmi? Baş üstüne!

Men bir zady çeýnemek isleýärin. Munuň üçin haýsydyr bir gymmat bahaly gambrug satyn almak  islegi kanagatlandyryp biler. Mundan başga hem çykalga bar. Bu esasanam...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...