17/01/2021 5:27

Monthly Archives: November, 2020

Hepdelik täleýnama (30-noýabr, 6-dekabr)

2020-nji ýylyň 30-njy noýabry, 6-njy dekabry aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut...

ŞHG-niň çäklerinde söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdüriler

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Hökümet baştutanlarynyň (premýer-ministrleriniň) geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň hatarynda ählumumy pandemiýanyň netijelerini nazarda...

Türkmenistan ŞHG-niň hökümet Baştutanlarynyň mejlisine gatnaşdy

Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň agza-döwletleriniň Hökümet baştutanlarynyň (premýer-ministrleriniň) geňeşiniň mejlisi wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Mejlise ŞHG-nyň agza-döwletleriniň we ŞHG-nyň ýanyndaky synçy-döwletleriň ýokary derejeli wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň Ministrler...

Köp funksiýaly stol çyrasy

“Xiaomi” kompaniýasy “Xiaobai” firmasy bilen bilelikde döredilen täze iş stol çyrasyny hödürledi. Bu iş stol çyrasynyň, beýlekilerden üýtgeşik sebäbi onuň içinde gizlin wideo kamera...

GDA ýurtlarynyň sport oýunlary haçan geçiriler

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) Bedenterbiýe we sport geňeşi, 2021-nji ýylyň 4-11-nji sentýabry aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçiriljek GDA ýurtlarynyň oýunlarynyň möhletini...

Bütindünýä syýahatçylygynyň ýitgisi 3 trillion dollar

Ýewropa Parlamentiniň (EP) prezidenti Deýwid Sassoliniň, Ýaşlar we sport ministri Mehmet Muharrem Kasapoglunyň, şeýle hem 11 ýurduň syýahatçylyk ministrleriniň gatnaşmagynda Bütindünýä Syýahatçylyk Forum Instituty...

Ýewropanyň futbol çempionatlaryna syn: Messi ussadyny unutmady

Ýewropanyň öňdebayrjy ýurtlarynyň – Ispaniýanyň, Angliýanyň, Germaniýanyň hem-de Italiýanyň çempionatlarynda biri-birinden gyzykly hem-de çekeleşikli futbol duşuşyklary geçirildi. Şol duşuşyklarda “Barselona” bilen “Napoli” toparlarynyň duşuşygy...

Şu hepdäniň howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan”...

                  Maglumatlary goramagyň halkara güni

         Hemişe maglumat adam durmuşynda iň möhüm wezipelerden birini eýeleýär. Adamlaryň ýaşaýan ýerleriniň ählisi maglumatlar  gurşawy diýlip atlandyrylýar. Maglymatyň adama edýän...

14 ýaşda uçurym boldy

Dogry, 14 ýaşda orta mekdepden hem uçurym bolmaga ýetişemzok. Hindistanyň Haýdarabat şäherinde ýaşaýan Agastýa Jaýswal bolsa şu ýaşda uniwersitetiň uçurymy boldy. Has takygy, ol Osmanly...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmen türgeniniň mynasyp “altyn” medaly

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýyla paýtagtymyz Aşgabatda agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty geçirilipdi. Bu çempionat köp sanly rekordlar hem-de gazanylan uly sport üstünlikleri bilen...

Meşhur futbolçy karýerasyny tamamlap, tälimçi boldy

Angliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de “Mançester Ýunaýted” toparynyň meşhur ozalky hüjümçisi, milli ýygyndylarynyň taryhyndaky iň köp gol geçiren futbolçylardan Ueýn Runi futbol karýerasyny tamamlady. Ol...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň hökümet agzalary, Türkmenistanyň daşary...