Günlük Arşiv: 2020-10-30

Türkmenistanyň halkara howa gatnawlarynyň we daşary ýurt raýatlarynyň gelmeginiň möhleti

Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan ýiti ýokanç keselleriň ýurduň çägine girmeginiň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň döwlet serhetlerinden ýurduň raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň hem-de...

Türkmen-türk gatnaşyklary: ýokary derejedäki sapar we duşuşyklar

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral Türkiýe Respublikasynyň esasy milli baýramy – 29-njy oktýabr Garaşsyzlyk güni mynasybetli makalasynda türkmen-türk...

“Apple” kompaniýasynyň girdejisi

“Apple” kompaniýasy 2020-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda tamamlanan dördünji çärýeginiň maliýe bölüminiň hasabatyny çykardy. Bu wagt aralykda kompaniýa umumylykda 64.689 milliard dollar girdeji gazandy we...

Diego Maradona – 60 ýaşady

Argentinanyň we dünýä futbolynyň taryhyna adyny altyn harplary bilen ýazdyran Diego Armando Maradona 1960-njy ýylyň 30-njy oktýabrynda Buenos-Aýres şäherinde doguldy we dünýä belli oýunçy...

31-nji oktýabr Bütindünýä şäherler güni.

“Häzirki wagtda şäherlerde barha köp adam ýaşaýar. Olar howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde, abadançylygy we parahatçylygy saklamakda, adam hukuklaryny goramakda möhüm rol oýnaýarlar " BMG-nyň 8-nji...

Türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesindäki geňeşmeler göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler...

Ankaralylar Türkmenistanyň Bitaraplygy bilen tanyşýarlar

Mälim bolşy ýaly, «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçýän 2020-nji ýylda Türkmenistan BMG derejesinde yglan edilen hemişelik Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygyny belleýär we...

Iň owadan zenan Julia Robertsiň filmleri

Owadan ýylgyryşy bilen meşhurlyga eýe bolan Golliwudyň iň owadan zenanlaryndan biri Julia Roberts karýerasynyň dowamynda köp sanly filmde surata düşdii. 90-njy ýyllary Riçard Giriň...

Ertirlik üçin ýeralmaly peýnirli tagam

Mähriban okyjylar, men bu gezek size ertirlik üçin taýýarlanyşy aňsat we öýüňizde bar bolan zatlar bilen datly tagamyň taýýarlanylyşyny öwretmekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 4...

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...