28/11/2020 18:09

Daily Archives: Oct 28, 2020

“Diwan” myhmanhanasy we ulag toplumy açyldy

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygynda ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli “Mahabat” binasy...

Ankarada Türkmenistan sergisi

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy  we 2020-nji Türkmenistan Bitaraplygyň Mekany ýyly mynasybetli, 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen TÜRKSOÝ guramasynyň bilelikde...

Türkmenistan otly we şäherara awtobus gatnawynda täze möhlet

Türkmenistana ýiti ýokan keselleriň gelmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen käbir çäklendirmeler dowam edýär. Şeýle çäklendirmeleriň esasynda ýolagçylara hyzmat edýän otly hem-de şäherara...

Türkmenistanyň nebit önümçiligi

“Energetika bazarlaryndaky global tendensiýalar we hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi” atly mowzuk bilen plenar sessiýa Aşgabatda geçirilen “Türkmenistanyň nebit we gazy 2020” halkara maslahatyň çäklerinde geçirildi. Bu...

Habibyň arzuwy hasyl boldy

Russiýanyň garyşyk söweş  görnüşi boýunça türgeni Habib Nurmagomedow, agram derejesine garamazdan umumy “UFC” guramasynyň sanawynda birinji ýeri eýeledi. Amerikaly Jon Jones  bolsa ikinji orunda...

Halkara maslahat: Türkmenistan global gaz bazarynyň möhüm ýurdy

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly XXV halkara maslahaty öz işine başlady. “Türkmengaz”  hem-de “Türkmennebit”...

Messi galdy, Bartomeu gitdi

“Barselona” toparynyň resmi web sahypasyna görä, toparyň prezidenti Hosep Mariýa Bartomeu we toparyň ýolbaşçylar geňeşiniň agzalary işinden çekilýändikleri barada habar berdiler. Düýnki geçirilen press-konferensiýada...

Dinozawrlaryň galyndylary tapyldy

Günorta Amerikanyň Argentina döwletiniň “La Rioha” ştatynyň häkimi Rikardo Kwintela, özüniň “Twitter” hasabynda La Rioha ştatynyň Winçinan Santa Domingo sebitinde, köp alymlaryň geçiren gözleg...

Türkiýede “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly surat sergisi geçirildi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türki medeniýetiň halkara guramasynda (TÜRKSOÝ) “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly surat sergisi geçirildi. TÜRKSOÝ edarasynyň resmi saýtynda berlişi ýaly,...

Çempionlar ligasy: “Lokomotiwden” garaşylmadyk oýun

Düýn Çempionlar ligasynda gyzykly duşuşyklar geçirildi. Olaryň biri hem Russiýanyň Moskwa şäherinde bolup geçdi. Ýagny “A” toparda “Lokomotiw Moskwa” futbol topary öz meýdançasynda ýaryşyň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...