Günlük Arşiv: 2020-10-27

Türkmenistan polietilen söwdasynyň jümmüşinde

Koronowirus pandemiýasy Ýer ýüzünde plastmassa önümlerine bolan islegiň azalmagyna getirdi. Onuň deregine bir gezeklik önümleri öndürmäge mümkinçilik berýän polietilen halkara söwdanyň iň geçginli harytlarynyň...

Kädi siziň öýüňizdäki baý dermanhanajykdyr

Kä­di­niň der­man­lyk hä­si­ýe­ti ba­ra­da me­ge­rem, kö­pü­miz eşiden bol­sak ge­rek. Kä­di­niň dü­zü­min­de uly muk­dar­da ka­ro­to­in­ler bo­lup, onuň ne­ti­je­sin­de, be­de­ni­miz­de A (re­ti­nol) wi­ta­mi­ni dö­re­ýär. Dü­zü­min­de dem­riň...

«Dur, bakaly!» gaýdyp gelýär

Çagalygymyzyň iň söýgüli multfilmleriniň biri bolan «Dur, bakaly!» multfilmi täze bölümleri bilen ýene «mawy ekranlara» çykyp biler. Köp sanly islegleri nazarda tutup, Russiýanyň «Soýuzmultfilm»...

«Oba hojalygy XXI asyryň başyndaky Internete çalymdaş»

«...sebäbi, häzir dünýäniň oba hojalyk pudagy uly özgertmeleri başdan geçirýär. Pudaga döwrebap tehnologiýalaryň barha giň aralaşmagy bilen, öňde has uly derejelere ýetip boljakdygyny aýdyp...

Dünýäde sosial mediýa ulanyjylaryň sany artdy

“Global Statshot Digital 2020” statistikasy oktýabr aýynyň hasabatyna görä, dünýädäki internet hem-de sosial mediýa ulanyjylaryň sany kesgitlendi. “TheNextWeb” web saýtynyň hasabatynda, dünýädäki sosial media...

2020 Amerikan aýdym-saz baýraklarynyň dalaşgärleri

Amerikan aýdym-saz baýraklarynyň 2020-nji ýyldaky dalaşgärleriniň sanawy çykdy. Dalaşgärler duşenbe güni yglan edildi, Dua Lipa "Ertiriň haýyrly Amerika"-da birnäçe kategoriýada dalaşgärleri yglan edildi, galanlary...

Russiýa koronawirus sanjymynyň önümçiligini giňelder

“Sputnik V” koronawirus keseline garşy sanjymyny öndürmäge üçünji rus kompaniýasy hukugyny aldy diýip, Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi habar berýär. Bu sanjymy Gamaleýa merkeziniň...

Golliwudyň prodýuseri, bruneý şazadasy aradan çykdy

Media metbugatynyň habaryna görä, meşhur kino prodýuseri, bruneý şazadasy Azim birnäçe wagt keselhanada bolup, bagyr keselinden ejir çekip 38 ýaşynda aradan çykypdyr. Şazada Azim,...

Aýyň ýüzünde suw tapyldy

ABŞ-nyň “NASA” Milli awiasiýa we kosmos dolandyryş gullugy ilkinji gezek Aýyň ýokarky gatlagynda suw tapandyklaryny habar berdiler. Bu guramanyň ýazmaça beýanynda stratosfera infragyzyl astronomiýa...

Türkiýede türkmen tagamlaryna uly gyzyklanma

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäheriniň Keçiören etrabynyň häkiminiň orunbasary Sabiha Akdemir hem-de durmuş işleri boýunça müdiri Buket Paker Türkmenistanyň Ankara şäherindäki ilçihanasyna baryp gördüler. Etrabyň...