Günlük Arşiv: 2020-10-22

Futbol täzelikleri…

Dünýä belli derwezeban täzeden futbola gaýdyp geldi. Germaniýanyň soňky ýyllarda ýetişdiren iň güýçli derwezebanlaryndan biri bolan Noýer bolsa täze üstünligini gazandy. Manuel Noýeriň nobatdaky...

Türkmen izogamy dünýä bazaryna çykýar

Häzirki wagtda ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda halk hojalygynyň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmagyň we ösdürmegiň, bazar gatnaşyklaryny, hususy telekeçiligi ösdürmegiň hasabyna...

2025-nji ýyla çenli awtomatizasiýanyň netijeliligi

Şweýsariýada geçirilen “Bütindünýä ykdysady forumy” telekeçilik pudagynda awtomatizasiýanyň netijeliligi baradaky täze çaklamalary mälim etdi. Forumyň hasabatyna görä, öňümizdäki 5 ýyldan soňra işleriň ýarysynyň robotlar...

Türkmenistanyň 2021-nji ýyldaky ösüş görkezijileri

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady topluma gözegçilik edýän orunbasary G.Müşşikowyň, maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarowyň hem-de Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny...

Türkmenistan bilen BAE energetika hyzmatdaşlygyny pugtalandyrar

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiniň üçünji mejlisi wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow,...

Çempionlar ligasy: “Real” utuldy “Bawariýa” utdy

Çempionlar ligasynyň 66-njy ilkinji oýunlarynyň dowam edýän günlerinde täsin wakalara duşmak bolýar. Düýnki Çempionlar ligasyndaky “Real Madris” toparynyň utulmagy “Bawariýanyň” ýokary tapawutlylykda “Atletiko Madridi”...

Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardan getirilmegi dowam edýär

Türkmenistanyň Hökümeti ýiti öýken sowuklama keseli bilen baglanyşykly emele gelen çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlarymyz yzygiderli ýurdumyza getirilýär. Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýeden,...

“Türkhowaýollary”: noýabr aýynyň gatnaw meýilnamasy

Türkiýäniň “Türkhowaýollary” milli awiakompaniýasy Türkmenistanyň paýtagty Aşgabada, Russiýanyň Soçi şäherine, Alžir, Hindistanyň Mumbaý hem-de Deli şäherlerine hem-de Tailandyň Bangkok şäherlerine uçar gatnawlaryny ýola goýmagy...

Söýgi synaglary

 25-nji maý okuwçy oglan gyzlaryň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan pursady gelip ýetdi. Täze mekdebiň birinji uçurumy , iň soňky jaň, şeýle ajaýyp pursatlarda duýgulary...

Goşa çynar

Bir gün daýzamlara gezmäne barypdym. Obaň ýokary çetinde mekdep bardy. Meň daýzam şol mekdepde  mugallymydy. Mekdebiň ýanyndaky duralgada awtobusy sakladym. Men düşjek bolamda, awtobusyň...