Günlük Arşiv: 2020-10-19

SMS habarnamasy: Gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmek maslahat berilýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kompaniýasy arkaly ýurdumyzyň raýatlaryny şahsy gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmek babatda maslahat berýär. “Altyn Asyr”...

Transfer bahasy pese gaçan futbolçylar

“Transfermarkt” portaly Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynda çykyş edýän ýyldyz oýunçylarynyň transfer bahalarynyň sanawyny täzeden düzdi. Bir tarapdan ýyldyz oýunçylaryň transfer bahasy pese düşýän hem bolsa,...

Hepdelik täleýnama (19-25-nji oktýabr)

2020-nji ýylyň 19-25-nji oktýabry aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler...

Hatiko — dünýändäki iň wepaly it

Hatiko 1923-1935-nji ýyllar aralygynda ýaşap geçen “akita” tohumyndan bir meşhur itdir. Ony akita we beýleki itlerden şu wagta çenli tapawutlandyrýan aýratynlyk, onuň çäksiz wepalylygydyr. Asyl...

“iPhone 12 Pro Max” we “Galaxy Note 20 Ultra” haýsy gowy?

Häzirki wagtda sanly tehnologiýanyň ösmegi bilen dünýäde iri kompaniýa hasaplanylýan “Apple” we “Samsung” kompaniýasy özleriň “iPhone” we “Galaxy” modelleri bilen yzygiderli bäsleşýär. Ýeri gelende...

Çempionlar ligasynyň duşuşyklary başlaýar

Futbol janköýerleri şu hepdede köpden bäri garaşyp gelýän gyzykly futbol ýaryşy bolan Çempionlar ligasynyň oýunlaryny tomaşa edip bilerler. Bu ýaryşda toparlar we oýunçylar özleriniň...

7 orunlyk “Model Y” önümçilige başlaýar

“Tesla” kompaniýasynyň baş direktory Elon Musk, marka höwesjeňleriniň birneme sabyrsyzlyk bilen garaşýan ýedi orunlyk “Model Y”-nyň noýabr aýynda önümçilige başlajakdygyny habar berdi. Elon Muskyň eýeçiligindäki...

Bütindünýä statistika güni

Bütindünýä statistika güni Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika geňeşiniň ýolbaşçylygyndaky global hyzmatdaşlyk çäresidir. BMG-niň Ykdysady meseleler boýunça Statistika departamentiniň we möhüm habarlary kesgitleýän web sahypasy...

Çingiz hanyň Horezme çozmagy: Jelaleddin Meňburny

“Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyza dowam edýäris.  Soltan Muhammediň Jelaleddinden başga-da 6 sany mirasdary bardy: Kutb ed-Din Ozlag şa (1221-nji ýylda wepat...

Ýewropanyň futbol çempionatlaryna syn…

Ýewropanyň öňdebaryjy futbol çempionatlary futbol janköýerlerini has-da gyzyklandyrýar. Esasan hem köplenç hepdäniň şenbe hem-de ýekşenbe gününde oýnalýan duşuşyklar “mawy ekran” arkaly hem köp sanly...