21/10/2020 18:47

Daily Archives: Oct 10, 2020

Halk aýdymlary bilen adygan bagşy: Läle Begnazarowa

Meşhur sungat wekilleri bilen söhbetdeşliklerimize dowam edýäris. Biziň bu günki söhbetdeşimiz “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 1-nji şahamçasynyň “Altyn menzil” aýdym-saz toparynyň çeper ýolbaşçysy...

 “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabyň 12-nji tomy çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň 12-nji tomuny tamamlandygyny...

Türkmenistandaky önümçilikde hususy pudagyň paýy 67 göterime ýakynlaşdy

Türkmenistanda önüm öndürilişi boýunça hususy işewürleriň paýy barha artýar. Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy S.Welbegowyň ýylyň 9 aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisinde habar...

Russiýa — Türkmenistan uçar gatnawlarynyň sany artar

Pandemiýa sebäpli halkara uçar gatnawlaryna girizilen çäklendirmeler tamamlanansoň, Russiýanyň awiakompaniýalarynyň ýene ikisiniň Türkmenistana uçuşlary amala aşyryp başlamagy mümkin. Olar «Северный ветер» (Demirgazyk şemaly) we...

Döwletli dünýäniň diwany

Gadam basan ýerinde gül-gülzarlyk döredýän, bakan ýerine bagt bolup seredýän, kalby sahawatly, pähim-parasatly Gahryman Arkadagymyz şanly toýuň öňüsyrasynda ýene-de bir ajaýyp kitaby halkyna peşgeş...

Göwün guşumyzy ganatlandyran täze kitap

Ötegçi guşlaryň uçuşyny syn eden ynsanlar müňýyllyklaryň dowamynda uçar oýlap tapdylar şeýdibem alys menzillerini ýakynlaşdyrdylar. Däli derýa bäs edip biljek  gämileri ýasap ol ýerde...

Haýsy ýurt sanly walýuta geçýär…

Täze döwrüň söwda gurallaryndan biri bolan sanly walýutalar häzirki wagtda köp ýurtlarda ulanylyp başlandy. Hytaý döwleti sanly walýutasyny synag hökmünde şäherlerde hödürledi. Bir ýylda näçe...

Ýaşlaryň habar saýty işläp başlady: TÜRKMENISTAN HABAR

Dünýäniň internet tor ulgamyndaky ornuny has-da berkidýän Türkmenistan döwletimizde internet ulgamynda hereket edýän neşirleriň sany yzygiderli artýar. Türkmenistanda sanly ulgamy ösdürmek konsepsiýasyna laýyklykda, döwürleýin...

“Tesla”-nyň nobatdaky bazary

Dünýäde elektrik awtoulagyny öndürmekde we häzirki wagtda iň meşhur kompaniýalaryň biri hasaplanylýan “Tesla” kompaniýasy, özüniň dünýä ýüzünde maýa goýumlaryny giňeltmegini dowam etdirýär. Kompaniýa mundan...

Elektrikli ýük awtoulagyny haçan görmek bolar?

Ýaponiýada öndürilýän we dünýäde awtoulag markalarynda tanalýan “Toyota” awtoulag kompaniýasy, ABŞ-nyň bazary üçin elektrikli ýük awtoulagyny öndürýändigini habar berýär. Kompaniýanyň beren beýanatynda bu ýük...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda 2...