28/01/2021 21:20

Daily Archives: Oct 10, 2020

Halk aýdymlary bilen adygan bagşy: Läle Begnazarowa

Meşhur sungat wekilleri bilen söhbetdeşliklerimize dowam edýäris. Biziň bu günki söhbetdeşimiz “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 1-nji şahamçasynyň “Altyn menzil” aýdym-saz toparynyň çeper ýolbaşçysy...

 “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabyň 12-nji tomy çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň 12-nji tomuny tamamlandygyny...

Türkmenistandaky önümçilikde hususy pudagyň paýy 67 göterime ýakynlaşdy

Türkmenistanda önüm öndürilişi boýunça hususy işewürleriň paýy barha artýar. Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy S.Welbegowyň ýylyň 9 aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisinde habar...

Russiýa — Türkmenistan uçar gatnawlarynyň sany artar

Pandemiýa sebäpli halkara uçar gatnawlaryna girizilen çäklendirmeler tamamlanansoň, Russiýanyň awiakompaniýalarynyň ýene ikisiniň Türkmenistana uçuşlary amala aşyryp başlamagy mümkin. Olar «Северный ветер» (Demirgazyk şemaly) we...

Döwletli dünýäniň diwany

Gadam basan ýerinde gül-gülzarlyk döredýän, bakan ýerine bagt bolup seredýän, kalby sahawatly, pähim-parasatly Gahryman Arkadagymyz şanly toýuň öňüsyrasynda ýene-de bir ajaýyp kitaby halkyna peşgeş...

Göwün guşumyzy ganatlandyran täze kitap

Ötegçi guşlaryň uçuşyny syn eden ynsanlar müňýyllyklaryň dowamynda uçar oýlap tapdylar şeýdibem alys menzillerini ýakynlaşdyrdylar. Däli derýa bäs edip biljek  gämileri ýasap ol ýerde...

Haýsy ýurt sanly walýuta geçýär…

Täze döwrüň söwda gurallaryndan biri bolan sanly walýutalar häzirki wagtda köp ýurtlarda ulanylyp başlandy. Hytaý döwleti sanly walýutasyny synag hökmünde şäherlerde hödürledi. Bir ýylda näçe...

Ýaşlaryň habar saýty işläp başlady: TÜRKMENISTAN HABAR

Dünýäniň internet tor ulgamyndaky ornuny has-da berkidýän Türkmenistan döwletimizde internet ulgamynda hereket edýän neşirleriň sany yzygiderli artýar. Türkmenistanda sanly ulgamy ösdürmek konsepsiýasyna laýyklykda, döwürleýin...

“Tesla”-nyň nobatdaky bazary

Dünýäde elektrik awtoulagyny öndürmekde we häzirki wagtda iň meşhur kompaniýalaryň biri hasaplanylýan “Tesla” kompaniýasy, özüniň dünýä ýüzünde maýa goýumlaryny giňeltmegini dowam etdirýär. Kompaniýa mundan...

Elektrikli ýük awtoulagyny haçan görmek bolar?

Ýaponiýada öndürilýän we dünýäde awtoulag markalarynda tanalýan “Toyota” awtoulag kompaniýasy, ABŞ-nyň bazary üçin elektrikli ýük awtoulagyny öndürýändigini habar berýär. Kompaniýanyň beren beýanatynda bu ýük...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Aşgabatda dabara: Baş Assambleýanyň başlygy Wolkan Bozkyr çykyş eder

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndna 2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip yglan edildi. Halkara parahatçylyk we...

Kosmosa syýahat

Amerikanyň “Axiom Space” atly kosmos syýahatçylyk kompaniýasy bu gezek syýahatçylary “NASA, EKA” we beýleki kosmos agentlikleriň kosmonawtlaryň bolýan halkara kosmos stansiýasyna syýahatçylyga ibererler. Şeýle...

“Gazprom” Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagyny ýokarlandyrar

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy 2020-2035-nji ýyllarda Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagy artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada TASS habarlar gullygy tarapyndan 2035-nji ýyla çenli Russiýada gaz pudagyny...

Garaşsyz Diýar

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen täze 2021-nji ýylda mähriban Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna 30 ýyl dolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň...