21/10/2020 18:02

Daily Archives: Oct 9, 2020

Zähmet haklary we talyp haklary ýokarlandyrylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň hem-de talyp we diňleýji haklarynyň...

Täze ýolbaşçylar wezipä bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň şu ýylyň 9 aýynda alnyp barylýan işleriniň jemleri jemlendi. Şeýle hem mejlisiň...

Täze elektron gazet öz işine başlady :USSAT NEWS

Türkmenistanda soňky döwürde internet neşirleriň sany yzygiderli artýar we täze-täze internet neşirler Türkmenistanyň habarlar ulgamyny baýlaşdyrýar. 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda USSAT NEWS (www.ussatnews.com) elektron gazeti...

Chevening – возможность получения бесплатного академического образования в Великобритании

Стипендии Chevening – это глобальная программа стипендий правительства Великобритании, финансируемая Министерством иностранных дел и организациями-партнерами. Сейчас идет прием заявок на 2021-2022 учебный год для...

Tebigat gözelligi :Kyrkgyz gowagy

Hormatly okyjylarymyz! Golaýda Siziň üçin döredijilik toparymyz bolup, ýurdumyzyň daglarynyň ajaýyp ýerine baryp, şol ýer barada wideo ýazgylar etdik. Täsinlik görjek bolsaň, daglara bar diýlişi...

«Belawiýa» 1-nji noýabra çenli Aşgabada uçmaz

Belarus Respublikasynyň «Belawiýa» kompaniýasy Aşgabada uçar gatnawlaryny togtatmagyň möhletini 1-nji noýabra çenli uzaltdy. «Sputnik» neşiriniň ýazmagyna görä, kompaniýa diňe Aşgabada däl, dünýäniň beýleki käbir şäherlerine...

Kiçijik ýalan

Mugallym okuwçylara sapaklar gutarandan soňra çalt öýlerine gitmeklerini tabşyrypdy. Çünki sapaklardan soň juda köp eglenilse ene-atalary alada etjekdiler. Emma, gyzlar mugallymyň aýdanlaryny ýatdan çykardylar,...

Bu hepde 6 film görkeziler

Koronawirus epidemiýasy sebäpli mart aýynda ýapylan kinoteatrlar awgust aýynda kem-kemden açylsa-da, käbir filmleriň görkeziliş senesi ýene-de ýuwaş-ýuwaş yza süýşürilýär. 2-4-nji oktýabr aralygynda dynç günleri...

Messi we Suares Ronaldonyň rekordyny gaýtalady

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messi bilen Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparynyň hüjümçisi  Luis Suares özleriniň milli ýygyndylarynyň düzüminde tapawutlandylar. Messi Argentinanyň milli ýygyndysy bilen Ekwadoryň...

Türkmenistan-Owganystan-ABŞ Daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Türkmenistan–Owganystan–ABŞ formatynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň syýasy meseleler boýunça orunbasary Dewid Heýl we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda 2...