28/01/2021 19:59

Daily Archives: Oct 9, 2020

Zähmet haklary we talyp haklary ýokarlandyrylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň hem-de talyp we diňleýji haklarynyň...

Täze ýolbaşçylar wezipä bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň şu ýylyň 9 aýynda alnyp barylýan işleriniň jemleri jemlendi. Şeýle hem mejlisiň...

Täze elektron gazet öz işine başlady :USSAT NEWS

Türkmenistanda soňky döwürde internet neşirleriň sany yzygiderli artýar we täze-täze internet neşirler Türkmenistanyň habarlar ulgamyny baýlaşdyrýar. 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda USSAT NEWS (www.ussatnews.com) elektron gazeti...

Chevening – возможность получения бесплатного академического образования в Великобритании

Стипендии Chevening – это глобальная программа стипендий правительства Великобритании, финансируемая Министерством иностранных дел и организациями-партнерами. Сейчас идет прием заявок на 2021-2022 учебный год для...

Tebigat gözelligi :Kyrkgyz gowagy

Hormatly okyjylarymyz! Golaýda Siziň üçin döredijilik toparymyz bolup, ýurdumyzyň daglarynyň ajaýyp ýerine baryp, şol ýer barada wideo ýazgylar etdik. Täsinlik görjek bolsaň, daglara bar diýlişi...

«Belawiýa» 1-nji noýabra çenli Aşgabada uçmaz

Belarus Respublikasynyň «Belawiýa» kompaniýasy Aşgabada uçar gatnawlaryny togtatmagyň möhletini 1-nji noýabra çenli uzaltdy. «Sputnik» neşiriniň ýazmagyna görä, kompaniýa diňe Aşgabada däl, dünýäniň beýleki käbir şäherlerine...

Kiçijik ýalan

Mugallym okuwçylara sapaklar gutarandan soňra çalt öýlerine gitmeklerini tabşyrypdy. Çünki sapaklardan soň juda köp eglenilse ene-atalary alada etjekdiler. Emma, gyzlar mugallymyň aýdanlaryny ýatdan çykardylar,...

Bu hepde 6 film görkeziler

Koronawirus epidemiýasy sebäpli mart aýynda ýapylan kinoteatrlar awgust aýynda kem-kemden açylsa-da, käbir filmleriň görkeziliş senesi ýene-de ýuwaş-ýuwaş yza süýşürilýär. 2-4-nji oktýabr aralygynda dynç günleri...

Messi we Suares Ronaldonyň rekordyny gaýtalady

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messi bilen Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparynyň hüjümçisi  Luis Suares özleriniň milli ýygyndylarynyň düzüminde tapawutlandylar. Messi Argentinanyň milli ýygyndysy bilen Ekwadoryň...

Türkmenistan-Owganystan-ABŞ Daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Türkmenistan–Owganystan–ABŞ formatynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň syýasy meseleler boýunça orunbasary Dewid Heýl we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Aşgabatda dabara: Baş Assambleýanyň başlygy Wolkan Bozkyr çykyş eder

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndna 2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip yglan edildi. Halkara parahatçylyk we...

Kosmosa syýahat

Amerikanyň “Axiom Space” atly kosmos syýahatçylyk kompaniýasy bu gezek syýahatçylary “NASA, EKA” we beýleki kosmos agentlikleriň kosmonawtlaryň bolýan halkara kosmos stansiýasyna syýahatçylyga ibererler. Şeýle...

“Gazprom” Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagyny ýokarlandyrar

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy 2020-2035-nji ýyllarda Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagy artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada TASS habarlar gullygy tarapyndan 2035-nji ýyla çenli Russiýada gaz pudagyny...

Garaşsyz Diýar

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen täze 2021-nji ýylda mähriban Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna 30 ýyl dolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň...