28/01/2021 19:21

Daily Archives: Oct 8, 2020

Aşgabatda Welotrek boýunça dünýä çempionatyny guramak

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary  B.Mätiýewiň Halkara welosipedçiler birleşiginiň Prezidenti Dawid Lappartien bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler, Sport we ýaşlar syýasaty...

Howurpeçsiz keksiň taýýarlanylyşy

Mähriban okyjylar, men size bu gezek howurpeç ulanmazdan datly keksiň taýýarlanylyşyny öwretmekçi. Munuň üçin gerekli önümler:   0,5 kg-den azrak ýönekeý köke (petir köke)  2,5 bulgur...

Nobel hepdeligi: edebiýat baýragynyň eýesi belli boldy

2020-nji ýylda edebiýat boýunça Nobel baýragyna amerikaly şahyr Luiza Glýuk mynasyp boldy. Bu barada Şwesiýanyň Korollyk Ylymlar akademiýasynyň Nobel komiteti habar berdi. Glýuk 1943-nji ýylda...

Ejizlikmi ýa-da güýç

Käwagtlar seniň iň ejiz tarapyň iň uly güýjüň bolmagyda mümkin, emma onuň üçin garaýyşyny üýtgedip waka başgarak tarapdan seretmeli. 10 ýaşly oglanjyk kiçilikden Dzýudo...

5,6 million raýat ses berdi

Şu ýylyň noýabr aýynda ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlary üçin 5,6 million amerikaly öňünden ses berdiler. Bu barada “United States Elections Project” portalyndan bellenilip geçilýär....

Muny bilmek gyzykly

  Dünýädäki gury ýerler her ýyl biri-birlerine takmynan 1sm. ýakynlaşýarlar. Adamyň elindäki iň haýal ösýän dyrnak başam barmagynyň dyrnagydyr. Iň tiz ösýän dyrnagy bolsa,...

Çempionlar ligasynyň pul baýragy

2020/2021-nji ýylyň möwsümi üçin Çempionlar ligasynyň pul baýragy 1,95 milliard ýewro deň boldy. bu barada Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň geňeşiniň (UEFA) metbugat gullugy habar berýär. Golaýda,...

Aşyk jepasy

Otagyň içinde diňe Şirin bilen gaýgy-aladalary bardy. Ol uzyn saçly, ak ýüzli, görenleri özüne maýyl edýän şäherli perizat mugallymçylyk kärini oba mekdebinde dowam etdirýärdi....

Ykbalyň täsin sowgady

 ...Ýokary okuw mekdebini tamamlan Mähri öz ugry  boýunça işe başlady. Mähri orta mekdepde okaýan döwürleri hem göreldeli okuwçylaryň hataryndady. Ýokary okuw mekdebiniň talybyka hem...

Aslyň kimlerden?

Hawa, sözbaşymdaky sorag türkmenlerde birek-birek bilen tanyşlyk açylandaky berilýän soraglaryň başydyr. "Aslym-a pylanylardan bolmaly" diýen jogaby eşitseňem-ä eşidersiň welin, aslynyň türkmendigini, onda-da, men diýen...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Aşgabatda dabara: Baş Assambleýanyň başlygy Wolkan Bozkyr çykyş eder

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndna 2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip yglan edildi. Halkara parahatçylyk we...

Kosmosa syýahat

Amerikanyň “Axiom Space” atly kosmos syýahatçylyk kompaniýasy bu gezek syýahatçylary “NASA, EKA” we beýleki kosmos agentlikleriň kosmonawtlaryň bolýan halkara kosmos stansiýasyna syýahatçylyga ibererler. Şeýle...

“Gazprom” Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagyny ýokarlandyrar

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy 2020-2035-nji ýyllarda Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagy artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada TASS habarlar gullygy tarapyndan 2035-nji ýyla çenli Russiýada gaz pudagyny...

Garaşsyz Diýar

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen täze 2021-nji ýylda mähriban Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna 30 ýyl dolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň...