21/10/2020 17:42

Daily Archives: Oct 8, 2020

Aşgabatda Welotrek boýunça dünýä çempionatyny guramak

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary  B.Mätiýewiň Halkara welosipedçiler birleşiginiň Prezidenti Dawid Lappartien bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler, Sport we ýaşlar syýasaty...

Howurpeçsiz keksiň taýýarlanylyşy

Mähriban okyjylar, men size bu gezek howurpeç ulanmazdan datly keksiň taýýarlanylyşyny öwretmekçi. Munuň üçin gerekli önümler:   0,5 kg-den azrak ýönekeý köke (petir köke)  2,5 bulgur...

Nobel hepdeligi: edebiýat baýragynyň eýesi belli boldy

2020-nji ýylda edebiýat boýunça Nobel baýragyna amerikaly şahyr Luiza Glýuk mynasyp boldy. Bu barada Şwesiýanyň Korollyk Ylymlar akademiýasynyň Nobel komiteti habar berdi. Glýuk 1943-nji ýylda...

Ejizlikmi ýa-da güýç

Käwagtlar seniň iň ejiz tarapyň iň uly güýjüň bolmagyda mümkin, emma onuň üçin garaýyşyny üýtgedip waka başgarak tarapdan seretmeli. 10 ýaşly oglanjyk kiçilikden Dzýudo...

5,6 million raýat ses berdi

Şu ýylyň noýabr aýynda ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlary üçin 5,6 million amerikaly öňünden ses berdiler. Bu barada “United States Elections Project” portalyndan bellenilip geçilýär....

Muny bilmek gyzykly

  Dünýädäki gury ýerler her ýyl biri-birlerine takmynan 1sm. ýakynlaşýarlar. Adamyň elindäki iň haýal ösýän dyrnak başam barmagynyň dyrnagydyr. Iň tiz ösýän dyrnagy bolsa,...

Çempionlar ligasynyň pul baýragy

2020/2021-nji ýylyň möwsümi üçin Çempionlar ligasynyň pul baýragy 1,95 milliard ýewro deň boldy. bu barada Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň geňeşiniň (UEFA) metbugat gullugy habar berýär. Golaýda,...

Aşyk jepasy

Otagyň içinde diňe Şirin bilen gaýgy-aladalary bardy. Ol uzyn saçly, ak ýüzli, görenleri özüne maýyl edýän şäherli perizat mugallymçylyk kärini oba mekdebinde dowam etdirýärdi....

Ykbalyň täsin sowgady

 ...Ýokary okuw mekdebini tamamlan Mähri öz ugry  boýunça işe başlady. Mähri orta mekdepde okaýan döwürleri hem göreldeli okuwçylaryň hataryndady. Ýokary okuw mekdebiniň talybyka hem...

Aslyň kimlerden?

Hawa, sözbaşymdaky sorag türkmenlerde birek-birek bilen tanyşlyk açylandaky berilýän soraglaryň başydyr. "Aslym-a pylanylardan bolmaly" diýen jogaby eşitseňem-ä eşidersiň welin, aslynyň türkmendigini, onda-da, men diýen...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Çempionlar ligasynda ilkinji türk futbolçy

Mundan ozal “Galatasaraý”, “Walensiýa” we “Fenerbahçe” formalaryny geýen Mehmet Topal, “Başakşehiriň” 2000, 2010 we 2020-nji ýyllarda “Leýpsige” garşy oýnan oýnunda Çempionlar ligasyna goşulan ilkinji...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...