28/01/2021 18:42

Daily Archives: Oct 7, 2020

Türkmenistan Russiýanyň koronawirus sanjymyna ýokary baha berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Milli Liderimiz telefon söhbetdeşliginiň barşynda Rus Liderini doglan güni...

Gurluşygy tamamlanan binalary kabul etmek: Üýtgetmeler

Gurluşyk pudagynda giňden ullanylýan we gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmekde esasy hukuk namalarynyň biri bolan “Gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmeklik....

Migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.  Mejlisde Türkmen Lideriniň gol çeken Permany bilen...

“Instagram”: täze programmasy barada…

“Instagram” jemgyýetçilik tory-gysga möhletli wideo aýratynlygy bolan “Reels” programmasyny işe girizdi. “Reels” programmasy bilen adamlar ses, effektler we täze döredijilik gurallary arkaly 15 sekuntlyk...

Hakyky söýgi we onuň döremegine sebäp bolýan zatlar

Hakykatdanam ynsanyň durmuşynyň özeni, onuň ähli gylyk-häsiýetleriniň we kesbi-kärleriniň kämil derejä ýetmekliginiň esasy şertleriniň biri, duýgularynyň bolsa iň inçeden näzigi söýgüsidir. Söýgüniň mukaddesliginiň beýanyny...

Ene söýgüsi

Eneler maşgalanyň sütüni, ahlak gözelliginiň nusgasydyr. Häzirki zaman jemgyýetinde eneleriň ornuny, olaryň maşgala ojagyny berkitmek, kämil dünýägaraýyşly sagdyn nesilleri kemala getirmek ýaly hyzmatlary bilen...

Dostlukly gatnaşyklaryň subutnamasy

Halkymyzyň asyrlar boýy arzuwlan Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitaby biziň her birimiziň baýramçylyk ruhumyzy has-da galkyndyrdy. Alym...

“Instagram”: hasabyňyzy hemişelik aýyrmak

Jemgyýetçilik mediýasy - häzirki wagtda dünýä ýüzünde ýylsaýyn ulanyjylaryň sany barha artýar. Dünýäde iň köp ulanylýan jemgyýetçilik media platformalarynyň biri “Instagram” bolup durýar. “Instagram”...

Nobel hepdeligi: himiýa ugrunyň ýeňijileri belli boldy

Nobel baýragy boýunça komitet 2020-nji ýyl himiýa babatda Nobel baýragynyň ýeňijilerini mälim etdi. Bu baýraga Fransiýadan Emmanuel Şarpantýe hem-de ABŞ-dan Jennifer Daudne eýe boldy. Nobel...

   Bütindünýä  poçta  güni

Bütindünýä poçta  güni  1969-njy ýylda  Ählumumy poçta bileleşigi tarapyndan döredilip, her ýyl  geçirilýän halkara baýramçylyklaryň biridir.  Bu baýramçylyk her ýylyň 9-njy oktýabrynda  bir hepdeligiň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Aşgabatda dabara: Baş Assambleýanyň başlygy Wolkan Bozkyr çykyş eder

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndna 2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip yglan edildi. Halkara parahatçylyk we...

Kosmosa syýahat

Amerikanyň “Axiom Space” atly kosmos syýahatçylyk kompaniýasy bu gezek syýahatçylary “NASA, EKA” we beýleki kosmos agentlikleriň kosmonawtlaryň bolýan halkara kosmos stansiýasyna syýahatçylyga ibererler. Şeýle...

“Gazprom” Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagyny ýokarlandyrar

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy 2020-2035-nji ýyllarda Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagy artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada TASS habarlar gullygy tarapyndan 2035-nji ýyla çenli Russiýada gaz pudagyny...

Garaşsyz Diýar

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen täze 2021-nji ýylda mähriban Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna 30 ýyl dolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň...