21/10/2020 17:23

Daily Archives: Oct 7, 2020

Türkmenistan Russiýanyň koronawirus sanjymyna ýokary baha berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Milli Liderimiz telefon söhbetdeşliginiň barşynda Rus Liderini doglan güni...

Gurluşygy tamamlanan binalary kabul etmek: Üýtgetmeler

Gurluşyk pudagynda giňden ullanylýan we gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmekde esasy hukuk namalarynyň biri bolan “Gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmeklik....

Migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.  Mejlisde Türkmen Lideriniň gol çeken Permany bilen...

“Instagram”: täze programmasy barada…

“Instagram” jemgyýetçilik tory-gysga möhletli wideo aýratynlygy bolan “Reels” programmasyny işe girizdi. “Reels” programmasy bilen adamlar ses, effektler we täze döredijilik gurallary arkaly 15 sekuntlyk...

Hakyky söýgi we onuň döremegine sebäp bolýan zatlar

Hakykatdanam ynsanyň durmuşynyň özeni, onuň ähli gylyk-häsiýetleriniň we kesbi-kärleriniň kämil derejä ýetmekliginiň esasy şertleriniň biri, duýgularynyň bolsa iň inçeden näzigi söýgüsidir. Söýgüniň mukaddesliginiň beýanyny...

Ene söýgüsi

Eneler maşgalanyň sütüni, ahlak gözelliginiň nusgasydyr. Häzirki zaman jemgyýetinde eneleriň ornuny, olaryň maşgala ojagyny berkitmek, kämil dünýägaraýyşly sagdyn nesilleri kemala getirmek ýaly hyzmatlary bilen...

Dostlukly gatnaşyklaryň subutnamasy

Halkymyzyň asyrlar boýy arzuwlan Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitaby biziň her birimiziň baýramçylyk ruhumyzy has-da galkyndyrdy. Alym...

“Instagram”: hasabyňyzy hemişelik aýyrmak

Jemgyýetçilik mediýasy - häzirki wagtda dünýä ýüzünde ýylsaýyn ulanyjylaryň sany barha artýar. Dünýäde iň köp ulanylýan jemgyýetçilik media platformalarynyň biri “Instagram” bolup durýar. “Instagram”...

Nobel hepdeligi: himiýa ugrunyň ýeňijileri belli boldy

Nobel baýragy boýunça komitet 2020-nji ýyl himiýa babatda Nobel baýragynyň ýeňijilerini mälim etdi. Bu baýraga Fransiýadan Emmanuel Şarpantýe hem-de ABŞ-dan Jennifer Daudne eýe boldy. Nobel...

   Bütindünýä  poçta  güni

Bütindünýä poçta  güni  1969-njy ýylda  Ählumumy poçta bileleşigi tarapyndan döredilip, her ýyl  geçirilýän halkara baýramçylyklaryň biridir.  Bu baýramçylyk her ýylyň 9-njy oktýabrynda  bir hepdeligiň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda 2...