28/01/2021 20:18

Daily Archives: Oct 5, 2020

“Türk howaýollary”: Aşgabat gatnawy üçin täze möhlet

Türkmenistanyň Russiýadaky, Ukrainadaky hem-de Germaniýadaky  raýatlary ýurdumyza gelerler. Bu baradaky habarymyzy saýtymyzdan okap bilersiňiz. Bu habaryň linkini  habaryň ahyrynda hem Size ýetirmek bilen Türkiýäniň...

Metjitler we zyýarathanalardaky çäklendirme möhleti

Türkmenistanda sebitdäki we dünýädäki epidemiologik ýagdaý göz öňünde tutulyp, metjitlerde we namazhanalarda ybadat etmegini, zyýarathanalarda sadaka bermegini, zyýarat etmegini çäklendirme möhleti uzadyldy. Munuň 2020-nji...

Dellekhana we tikinçilik atelýeleriň iş möhleti

Türkmenistanda dellekhana we tikinçilik kärhanalarynyň işiniň ähmiýetini göz öňünde tutup, olaryň işine 1-nji noýabra çenli rugsat bermek göz öňünde tutuldy. Bu iş ýerleriniň 09:00-dan 20:00-a...

Parom gatnawy bilen raýatlarymyz getiriler

Täze görnüşli koronawirus sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny Türkmenistana getirmek işleri alnyp barylýar. “Orient.tm” saýtyndaky habara görä, oktýabr aýynyň birinji on günlüginde Azerbaýjandaky türkmen...

Türkmen raýatlary daşary ýurtlardan getiriler

Türkmenistanyň hökümeti koronawirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlaryny ata Watanymyza getirmek işlerini yzygiderli ýagdaýda dowam etdirýär. “Orient.tm” internet saýtynyň beren maglumatyna görä, Russiýadaky,...

Gymmatyny müň tyllaga bermenem!

Döwletlilik ýörelgesinden gelip çykýan ençeme gymmatlyklarymyz — düşünjedir garaýyşlarymyz, milli däp-dessurlarymyz, durmuşa ornan urp-adatlarymyz, rowaýatdyr aýtgylarymyz, baý halk döredijilik eserlerimiz... bar. Olaryň ählisi gönüden-göni...

Zähmete we söygä bolan ynam

Hawa, ol şeýlebir kiçi otagdy. Biz ol otagda alty sany gyz bolup ýagny men Täzegül, Ogulgerek, Bägül, Nazsoltan, Nargül dagymyz taryh dersinden  "Altyn asyryň...

Tekepbir bol çykyp bolmaz gaýa dek

Güýz günleriniň salkyn arassa howaly günleriniň biridi. Mähriban işden çykyp, Altyn asyryň edara binasyna sowuldy. Ol Altyn asyrdan çykanda daşarynyň eýýäm garaňkyrap ugrandygyny görüp...

Türkmen-owgan hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammad Hanif Atmaryň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde duşuşyk geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda iki...

5-nji oktýabr Bütindünýä mugallymlar güni

Her ýylyň 5-nji oktýabry Bütindünýä mugallymlar güni dünýäniň dürli künjeklerinde giňden bellenilip geçilýär. Bu şanly sene 1994-nji ýylda döredildi. Bütindünýä mugallymlar güni dünýäniň 100-den...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Aşgabatda dabara: Baş Assambleýanyň başlygy Wolkan Bozkyr çykyş eder

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndna 2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip yglan edildi. Halkara parahatçylyk we...

Kosmosa syýahat

Amerikanyň “Axiom Space” atly kosmos syýahatçylyk kompaniýasy bu gezek syýahatçylary “NASA, EKA” we beýleki kosmos agentlikleriň kosmonawtlaryň bolýan halkara kosmos stansiýasyna syýahatçylyga ibererler. Şeýle...

“Gazprom” Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagyny ýokarlandyrar

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy 2020-2035-nji ýyllarda Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagy artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada TASS habarlar gullygy tarapyndan 2035-nji ýyla çenli Russiýada gaz pudagyny...

Garaşsyz Diýar

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen täze 2021-nji ýylda mähriban Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna 30 ýyl dolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň...