28/01/2021 19:10

Daily Archives: Oct 3, 2020

Saç bejerijisinden dünýä belli ýyldyza öwrülmegi

Bermuda adasynda doglan Lena Heýdi 8 ýaşyndaka Angliýanyň Günbatar Ýorkşir şäheriniň Haddersfild şäherçesine göçüp gelýär. Çagalygyndaky arzuwy saç bejerijisi bolmakdy, emma Angliýanyň teatr okuwynyň...

Ýene bir gezek yza süýşürildi

Koronawirus pandemiýasynyň ýaýran döwründe dünýä derejesinde köp sanly filmleriň görkeziliş seneleri üýtgedildi ýa-da yza süýşürildi.  Netijede, “Bond” seriýanyň 25-nji filmi 2021-nji ýylyň 2-nji apreline...

4-nji oktýabr Bütindünýä haýwanlar güni

Bütindünýä haýwanlar güni nemes kinology Genrih Zimmerman tarapyndan döredildi. Ilkinji Bütindünýä haýwanlar güni 1925-nji ýylyň 24-nji martynda Germaniýanyň Berlin şäherinde bellenilip geçildi. Ilkinji şanly...

Gigi Hadid we Zeýn Malik gyzjagazlaryny garşy aldylar

Aýdymçy Zeýn Malik we model Gigi Hadid resmi taýdan eje we kaka boldular. Malik jemgyýetçilik torundaky hasabyndan özüniň gyzjagazy bolandygyny mälim edip, "Biziň sagdyn we...

Ýewropa ligasynda “Möwsümiň oýunçysy” adyna mynasyp boldy

“Inter” toparynyň oýunçysy Romelu Lukaku 2019-2020-nji ýyl möwsüminde UEFA Ýewropa ligasynda oýunçylaryň sanawynda ilkinji orunda durup, “Möwsümiň oýunçysy” adyna mynasyp boldy. “Möwsümiň oýunçysyny” saýlaýan emin...

Dokma pudagyna daşary ýurt maýalary çekiler

Ýurdumyzyň dokma pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek göz öňünde tutulýar. Bu barada hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň...

Türkmenistanyň ilçisi Bülent Ejewit uniwersitetine baryp gördi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Işanguly Amanlyyew  halkara uniwersitet bolmak ugrunda möhüm ädimleri ädýän we dünýäniň köp ýurtlaryndan daşary ýurtly...

12 müň dollarlyk ýantorba aldy

Kylie Jenner gyzy Stormi üçin 12 müň dollarlyk mekdep ýantorbasyny satyn aldy. Kylie Jenneriň gyzy Stormi megerem, dünýä inen çagalaryň iň bagtlysy bolsa gerek....

Oktýabr aýynyň iň meşhur seriallary

Haýsy seriýala tomaşa etjeklerine karar berip bilmeýänler üçin, “IMDb” öz sahypasynda daşary ýurt seriýallarynyň sanawyny ýerleşdirdi. Filmler we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli...

Hususyýetçilere oba hojalyk tehnika goldawy

Ýurdumyzda oba senagat toplumynda telekeçiligiň ornuny artdyrmak babatda degişli işler alnyp barylýar. 2019-njy ýylda Birinji Hazar ykdysady forumyň çäklerinde Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Aşgabatda dabara: Baş Assambleýanyň başlygy Wolkan Bozkyr çykyş eder

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndna 2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip yglan edildi. Halkara parahatçylyk we...

Kosmosa syýahat

Amerikanyň “Axiom Space” atly kosmos syýahatçylyk kompaniýasy bu gezek syýahatçylary “NASA, EKA” we beýleki kosmos agentlikleriň kosmonawtlaryň bolýan halkara kosmos stansiýasyna syýahatçylyga ibererler. Şeýle...

“Gazprom” Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagyny ýokarlandyrar

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy 2020-2035-nji ýyllarda Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagy artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada TASS habarlar gullygy tarapyndan 2035-nji ýyla çenli Russiýada gaz pudagyny...

Garaşsyz Diýar

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen täze 2021-nji ýylda mähriban Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna 30 ýyl dolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň...