28/01/2021 21:19

Daily Archives: Oct 2, 2020

Gurluşyk Kadalary : Üzňelik we bezeg örtükleri

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan Üzňelik we bezeg örtükleritly TGK 3.04.04-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary kabul edildi. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2020-nji...

Harby gulluga ýaramly ýa-da ýaramly däl: Keselleriň sanawyna üýtgetme

Türkmenistanyň Goranmak ministrligi we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrigi bilelikdäki buýrugy kabul ettiler we bu buýruk bilen Harby gulluga çagyrylmaga degişli raýatlaryň...

Türkmenistanda sanjymlar satyn alnar

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllar üçin sanjymlary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almak meýilnamasy tassyklandy. Türkmenistanyň Prezidenti bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wiodearagatnaşyk arkaly mejlisinde degişli Kararlara...

Täze elektron önümler: Telefon, router, kompýuter we split

Türkmenistanda senagatyň täze ugry - milli elektron senagaty işjeň ösdürilýär. Ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bilen...

Täze haly «Türkmen kalbyndan» hem 50 inedördül metr uly

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Serdar çeper haly kärhanasy baryp 1942-nji ýylda dokan «Türkmen kalby» atly ägirt halysy bilen Ýer ýüzünde meşhurlyk gazanypdy. Şol wagt 193...

Türkmen talyby Belarusyň wise-çempiony

Türkmenistanly talyp Belarusyň pankration çempionatynda kümüş medal gazandy Ýakynda Molodeçno şäherindäki sport toplumynda pankration boýunça Belarus Respublikasynyň çempionaty geçirildi. Oňa türkmenistanly talyp ýigit hem gatnaşyp,...

«Hanymlar we jenaplar» diýilmez. Näme üçin?

Ýaponiýanyň «Japan Airlines» awiakompaniýasy oktýabr aýyndan başlap, uçarlardaky we howa menzillerindäki ýüzlenmelerde «Hanymlar we jenaplar!» diýlen sözleri ulanmaz. Mundan beýläk olar iňlis dilindäki bildirişlerde «Gadyrly...

Baş konsul Kazanda täze seýilgähiň düýbüni tutmaga gatnaşdy

Kazan şäherinde täze seýilgäh döredildi. Ol «Syýahatçylyk seýilgähi» diýlip atlandyrylýar. Täze seýilgähiň düýbüni tutmaga — bu ýerde agaç nahallaryny oturtmaga Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Baş...

Buýsançdan asmana ýeter başlary

Sözbaşymyzy «Arkadagyň kitaplaryny okalyň» diýen setirler bilen dowam etdiresiň gelip dur. Çünki ýurt Baştutanymyzyň jöwher zehininden, döwet galamyndan syzylyp çykan kitaplaryň her biri biziň...

Gara bagtym

Ýagyş batly ýagýardy. Gök gümmürdäp, ýyldyrym çakyp duran howadaky agy sesi hem gorkunç we gynandyryjy bolup eşidilýärdi. Kakasy Aýmelegiň ýüzüne iýäýjek ýaly bolup seredip: Sen...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Aşgabatda dabara: Baş Assambleýanyň başlygy Wolkan Bozkyr çykyş eder

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndna 2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip yglan edildi. Halkara parahatçylyk we...

Kosmosa syýahat

Amerikanyň “Axiom Space” atly kosmos syýahatçylyk kompaniýasy bu gezek syýahatçylary “NASA, EKA” we beýleki kosmos agentlikleriň kosmonawtlaryň bolýan halkara kosmos stansiýasyna syýahatçylyga ibererler. Şeýle...

“Gazprom” Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagyny ýokarlandyrar

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy 2020-2035-nji ýyllarda Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagy artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada TASS habarlar gullygy tarapyndan 2035-nji ýyla çenli Russiýada gaz pudagyny...

Garaşsyz Diýar

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen täze 2021-nji ýylda mähriban Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna 30 ýyl dolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň...