28/01/2021 20:36

Daily Archives: Oct 1, 2020

Täze žurnal: “Türkmeniň nusgalyk alabaýy”

Türkmenistanyň  Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda “Türkmeniň nusgalyk alabaýy” atly žurnalynyň birinji sany çapdan çykdy. Täze žurnal Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasy tarapyndan esaslandyryldy....

Russiýadan ýene bir sanjym

Russiýanyň koronawirus pandemiýasyna garşy ikinji sanjymy -  “Wektor” resmi taýdan ygtyýarnama aldy diýip, TASS metbugat gullugy tarapyndan habar berildi. Senagat eýeçiligi federal institutynyň hünärmenleri tarapyndan...

Döwlet Baştutanlary barada nämeler bilýärsiňiz?

Hormatly okyjylar! Biz öz döredijilik toparymyz bilen döwlet Baştutanlary barada käbir gyzykly maglumatlary «haberturk.com» saýtyna salgylanyp, size ýetirmegi makul bildik. 1953-nji ýylda resmi taýdan...

Restoranlarda robotlar işläp başlar

Robotlar biziň gündelik durmuşymyzda işlerimizi ýeňillik bilen ýerine ýetirmegimize, wagtymyzy tygşytlamagymyza uly ýardam edýär. Häzirki wagtda robotlar dürli pudaklara ornaşdyrylýar. Ynha indi robotlar hyzmatçylaryň...

1-nji oktýabr Halkara kofe güni

Halkara kofe güni indi birnäçe ýyl bäri dünýäniň dürli künjeklerinde bellenilip geçilýän baýramçylyklaryň biridir. Bu şanly sene Halkara Kofe Guramasy tarapyndan 2015-nji ýylda Milanda...

Konstitusion özgertmelere bagyşlanan brifing

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 25-nji sentýabrda ýurdumyzda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi hem-de onuň dowamynda kabul edilen «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda»...

Iň meşhur zibilhana

Kuweýtdäki «Sulabiýa» diýilýän ýeriň dnüýäniň iň uly awtoulag zibilhanasydygyny bilýärdiňizmi? Biler bolsaňyz, 600 müň inedördül metr meýdany tutýan zibilhanada zyňyndy ulaglaryň 10 milliondan gowragy...

 Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyz işjeň ösdürilýär

Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makron hormatly Prezidentimizi ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlady. Fransiýanyň Prezidenti öz gutlag hatynda ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň syýasy, medeni we ykdysady...

“Ilçiniň gyzy” filmi üçin 5 baýrak birden

“Star”-yň teleýaýlymynyň “Ilçiniň gyzy” (Sefirin Kizi) teleseriýaly millionlarça adamyň söýgüsini gazandy. Onuň şeýledigine 3-nji Halkara Izmir film festiwalynda 5 dürli kategoriýada baýrak almagy hem...

“Gremmi” baýragynyň ýeňijisi aradan çykdy

ABŞ-nyň milli sungat akademiýasy tarapyndan gowşyrylýan “Gremmi” baýragynyň eýesi, aýal hukuklary aktiwisti “I’m Woman” aýdymy bilen tanalýan aýdymçy Helen Reddy 78 ýaşynda aradan çykdy. Çagalary...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Aşgabatda dabara: Baş Assambleýanyň başlygy Wolkan Bozkyr çykyş eder

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndna 2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip yglan edildi. Halkara parahatçylyk we...

Kosmosa syýahat

Amerikanyň “Axiom Space” atly kosmos syýahatçylyk kompaniýasy bu gezek syýahatçylary “NASA, EKA” we beýleki kosmos agentlikleriň kosmonawtlaryň bolýan halkara kosmos stansiýasyna syýahatçylyga ibererler. Şeýle...

“Gazprom” Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagyny ýokarlandyrar

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy 2020-2035-nji ýyllarda Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagy artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada TASS habarlar gullygy tarapyndan 2035-nji ýyla çenli Russiýada gaz pudagyny...

Garaşsyz Diýar

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen täze 2021-nji ýylda mähriban Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna 30 ýyl dolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň...