21/10/2020 18:23

Daily Archives: Oct 1, 2020

Täze žurnal: “Türkmeniň nusgalyk alabaýy”

Türkmenistanyň  Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda “Türkmeniň nusgalyk alabaýy” atly žurnalynyň birinji sany çapdan çykdy. Täze žurnal Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasy tarapyndan esaslandyryldy....

Russiýadan ýene bir sanjym

Russiýanyň koronawirus pandemiýasyna garşy ikinji sanjymy -  “Wektor” resmi taýdan ygtyýarnama aldy diýip, TASS metbugat gullugy tarapyndan habar berildi. Senagat eýeçiligi federal institutynyň hünärmenleri tarapyndan...

Döwlet Baştutanlary barada nämeler bilýärsiňiz?

Hormatly okyjylar! Biz öz döredijilik toparymyz bilen döwlet Baştutanlary barada käbir gyzykly maglumatlary «haberturk.com» saýtyna salgylanyp, size ýetirmegi makul bildik. 1953-nji ýylda resmi taýdan...

Restoranlarda robotlar işläp başlar

Robotlar biziň gündelik durmuşymyzda işlerimizi ýeňillik bilen ýerine ýetirmegimize, wagtymyzy tygşytlamagymyza uly ýardam edýär. Häzirki wagtda robotlar dürli pudaklara ornaşdyrylýar. Ynha indi robotlar hyzmatçylaryň...

1-nji oktýabr Halkara kofe güni

Halkara kofe güni indi birnäçe ýyl bäri dünýäniň dürli künjeklerinde bellenilip geçilýän baýramçylyklaryň biridir. Bu şanly sene Halkara Kofe Guramasy tarapyndan 2015-nji ýylda Milanda...

Konstitusion özgertmelere bagyşlanan brifing

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 25-nji sentýabrda ýurdumyzda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi hem-de onuň dowamynda kabul edilen «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda»...

“Türkmenturba” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden halkara bäsleşik

Türkmenistanyň “Türkmenturba” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti himiýa önümleri we kömekçi materiallary satyn alynmagyna degişli bäsleşik yglan etdi.   Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan  30 günüň...

Iň meşhur zibilhana

Kuweýtdäki «Sulabiýa» diýilýän ýeriň dnüýäniň iň uly awtoulag zibilhanasydygyny bilýärdiňizmi? Biler bolsaňyz, 600 müň inedördül metr meýdany tutýan zibilhanada zyňyndy ulaglaryň 10 milliondan gowragy...

 Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyz işjeň ösdürilýär

Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makron hormatly Prezidentimizi ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlady. Fransiýanyň Prezidenti öz gutlag hatynda ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň syýasy, medeni we ykdysady...

“Ilçiniň gyzy” filmi üçin 5 baýrak birden

“Star”-yň teleýaýlymynyň “Ilçiniň gyzy” (Sefirin Kizi) teleseriýaly millionlarça adamyň söýgüsini gazandy. Onuň şeýledigine 3-nji Halkara Izmir film festiwalynda 5 dürli kategoriýada baýrak almagy hem...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda 2...