20/01/2021 20:34

Monthly Archives: October, 2020

Halkara uçar gatnawlary boýunça täze möhlet

Ozal habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň hökümeti ýiti ýokaç keseliniň ýurduň çägine girmegi hem-de ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen halkara howa gatnawlaryny, ýurduň çägindäki otly...

Itler – adamyň iň gadymy dosty

Geçirilen DNK ylmy-barlag işleriniň netijesinde itler, diňe bir adamyň iň gowy dostlary bolman, eýsem haýwanat dünýäsindäki iň gadymy dostlaryň hem biri bolup bilendiklerini mälim...

Keniýada piller rekord goýdy

Soňky bir ýylyň içinde Keniýanyň milli bagynda 200-den gowrak pil dünýä indi. Bu barada TSN neşiri habar berýär. Ekologlar muny amatly howa ýagdaýlary bilen baglanyşdyrýar....

Suw diplomatiýasy boýunça onlaýn okuw sapagy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde möwsümleýin guralýan fakultatiw okuwlarynyň nobatdaky täze tapgyry geçirilýär. Okuw merkezinde guralýan...

“Başa barmadyk söýgi”

Her kim bu durmuşda, bir zatlar üçin ylgaýar. Biri okap gowy işiň eýesi bolmak üçin kä birleri pully adam, ýene birileri bolsa bagty bolmak ...

Söýgi gizläp bolmaýan duýgy!!!

Asmanda patrak deýin ýyldyzlar şöhlesini saçyp, rahat ses- üýnsüz tomus gijeleriniň biridi. Gündiz oba ýerinde zähmetiň gaýnap, gijelerine zähmetkeş adamlaryň jana melhem gök çaýdan...

,,Söýgi ýaşaýyşdyr- Söýgi durmuşdyr”

Hemişe ýeke özüm oturyp pikir edýän dünýä ýüzünde söýgi diýen gudrat bolmadyk bolsa? - Onda ynsan ogly nädip ýaşardy? - Onda durmuş nähili bolardy? - Asly durmuş,...

Wepalylyk

(Hekaýa)          Weli Watan öňündäki gulluk borjuny tamamlap geleninden soňra, paýtagtymyz Aşgabat şäherine gurluşyk ugrundan işlemäge gitdi. Bu ýerde işe başlansoň, iki ýylyň  dowamynda has...

Ertir milli manadymyzyň döredilenine 27 ýyl dolýar

«Milli ykdysadyýetimiziň kuwwatly daýanjy bolan türkmen manady 1993-nji ýylyň 1-nji noýabryndan dolanyşyga girizildi. Bu bolsa sözüň doly manysynda Türkmenistanyň ykdysady berkararlygyny ykrar etdi. Geçilen ýol...

Türkmenistanda bugdaý ekişi tamamlandy

Ýurdumyzyň zähmetsöýer ekerançylary güýzlük bugdaýyň ekişiniň tamamlanandygy barada hasabat berdiler. Şu möwsümde 690 müň gektar meýdana bugdaý ekildi. Ekiş möwsümi bellenen möhletlerde hem-de ähli agrotehniki...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...