6 C
Ashgabat
2021-03-01
Baş sahypa 2020 September

Aylık Arşiv: September 2020

Ulusoýuň täze taslamasy

Türkiýäniň ýaş hem-de tanymal sungat işgärlerinden Çagataý Ulusoý täze filmde surata düşmegi meýilleşdirýär. Ol täze filminde zir-zibil çöpleýän kakanyň keşbini ýerine ýetirer. “Hakan Guard”...

Gawundan çipsi we süýt taýýarlanylar

Türkmen hususyýetçileri gawundan çipsi, çigidinden bolsa gawun süýdüni öndürmegiň tehnologiýasyny özleşdirýärler. «Ter önüm» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri ýakyn geljekde bu önümçiligi ýola goýarlar.«Türkmenistan: Altyn asyr»...

Berdinazar Hudaýnazarowyň ömri we döredijiligi

Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Berdinazar Hudaýnazarow (1927-2001) 1927-nji ýylda Ruhabat etrabynyň (ozalky Ýerbent etraby) Düwünli guýusynda (obasynda) çarwa maşgalasynda dünýä...

Täze hünäriň talyplaryna iki ýokary okuw mekdebiniň diplomy berler  

Täze 2020-2021-nji okuw ýy­lyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­tyn­da aw­to­mat­laş­dyr­ma we ama­ly in­for­ma­ti­ka hü­nä­ri­ açyldy. Täze hünär barada «Türkmenistan» gazetinde şeýle maglumatlar berilýär.Ru­my­ni­ýa­nyň Kluž-Na­po­ka...

Türkmen alabaýlaryna bagyşlanan žurnal döredildi

Türkmenistanda itşynaslygy ösdürmek, bu ugurda gazanylan üstünlikleri halkara derejesinde giňden wagyz etmek maksady bilen, Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň «Türkmeniň nusgalyk alabaýy» žurnaly döredildi. Onda...