8 C
Ashgabat
2021-03-01

Günlük Arşiv: 2020-09-29

Göçürmäniň möhletini uzaltmak

Hususy kärhanany we hojalyk jemgyýetini hasaba almak barada habarymyza bolan gyzyklanmany hasaba alyp, kärhanalalaryň esasy resminamalarynyň biri bolan Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan...

Sportuň taryhynda şu gün — 29-njy sentýabr

Sport äleminde ençeme taryhy wakalara bolup geçdi. Geliň, olaryň birnäçesi bilen gysgaça tanyş bolalyň.1793 – Sportuň tennis görnüşi iňlis žurnalynda ilkinji gezek agzalyp...

Taryhda şu gün — 29-njy sentýabr

29-njy sentýabr  ýylyň 272-nji güni. Taryhda 29-njy sentýabrda ençeme taryhy wakalar bolup geçdi. Geliň olaryň birnäçesi bilen tanyş bolalyň!Taryhy wakalar:1885 — Dünýädäki ilkinji amaly...

BAE-niň nobatdaky missiýasy nirä?

Birleşen Arap Emirlikleriň Premýer-ministri Muhammed ben Raşid Al Maktum özüniň “Twitter” jemgyýetçilik torundaky sahypasynda, Birleşen Arap Emirlikleriň Aýa gözleg maksatnamasynyň başlandygyny habar berdi. Emirlikler...

“G-20” ýurtlarynyň onlaýn sammiti

Saud Arabystanyň ýolbaşçylyk etmeginde “G20” atly öňdebaryjy ýurtlaryň ýolbaşçylaryň sammiti 21-22-nji noýabrda onlaýn görnüşde geçiriler diýip, “G20”-niň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.  “G20” sammiti Saud...

Halkara terjimeçileriň güni

Halkara terjimeçileriň güni-dilden we ýazuw arkaly terjime edýän terjimeçileriň hünär baýramçylygy hasaplanylýar. Bu halkara güni her ýylyň 30-njy sentýabrynda bellenip geçilýär. Onuň bu senede...

“Avatar 2” filmi haçan ýaýlyma berler?

Jeýms Kameron “Avatar 2” filminiň surata düşürilişiniň gutarandygyny we “Avatar 3” –iň bolsa tamamlanjakdygyny aýtdy.2009-njy ýylda çykandan soň 10 ýylyň dowamynda iň köp girdeji...

Belarusdan Türkmenistana 3-nji gatnaw: türkmen raýatlary geldi

Dünýäde emele gelen koronawirus pandemiýasy sebäpli girizilen çäklendirmeler zerarly daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlary yzygiderli Watanymyza gaýdyp gelýärler. Türkmenistanyň Hökümetiniň tagallasy bilen Belarusdaky türkmen...

Repden Golliwudyň ýyldyzyna çenli

Talyp haklary teklipleri bilen uniwersitetde okamagyň deregine rep karýerasyny saýlan dünýä belli aktýor Will Smit 1998-nji ýylda “Gremmi” gazanypdy. Köp sanly filmde surata düşen...

Türkmen ýaşlary Astrahandaky foruma gatnaşýar

Türkmenistanly zehinli ýaşlaryň bir topary şu günler Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynda geçirilýän «SELIAS — 2020» maslahatyna gatnaşýar. Oňa biziň ildeşlerimizden başga-da, Gazagystandan we Russiýa...