Günlük Arşiv: 2020-09-28

Gündelik şeker kabul etmegiň möçberi näçe?

Adamyň süýji tagamlary iýmäge islegi, olary gündelik iýmitinde ulanmaga talaby tebigat tarapyndan şertlendirilendir.Hakykatdan-da, bedende maddalaryň alyş-çalşynyň kadaly bolup geçmegi üçin witaminler, makro-mikroelementler, beloklar, ýaglar...

Ynsan jigeriniň gül-gunçasy

Arada guşlyk mahaly köçeden geçip barýarkam, şatlykly dabara gabat geldim. Aýal-erkek, oglan-uşak barçasynyň gülküleri dumly-duşa ýaň berýärdi. Aýdym-saz ýaňlanýardy, küşt depilýärdi, surata düşülýärdi. Mähelläniň...

Ýigide müň dürli hünär hem azdyr

Salam hormatly “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň okyjylary! Türkmen atalar sözi sapagymyza hoş geldiňiz!  Türkmen Atalar Söziniň 5-nji sapagyna başlaýarys! Öňki sapaklarymyz üçin şu ýere...

Ýedi çapyşyk: jemi 120.000 Amerikan dollary möçberinde baýraklar

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanyp at çapyşyklary geçirildi, sergiler gurnaldy.Türkmenistanyň Prezidenti Köpetdagyň eteginde ýerleşýän...

Hepdelik täleýnama (28-sentýabr, 4-oktýabr)

Geljek hepdede sowur, sünbüle, jedi we hut ýyldyzy astynda doglanlaryň durmuşynda uly üýtgeşmeler bolup, öň çözülmän galan meseleleri çözüler. Jöwza, hamal, seratan ýyldyzynda doglanlaryň...

Ýürekleriň melhemi

(Hekaýa) Hassahananyň içi adamlardan hyryn-dykyndy. Hamala diýersiň şäheriň bar adamlary ýygnalan mysaly. Hassahana adyndan belli bolşy ýaly, hassalary sagaltmak üçin, janlary şypa tapmak üçin...

Çyn söýgüniň yhlasy

Söýmek, söýülmek her ynsan durmuşyny bagta besleýän näzik duýgudyr. Sözümiziň başynda bu makalany ýazmaga sebäp bolan çyn söýginiň yhlasy barada söz açasym gelýär. Her...

Fotosuratlarda Türkmenistan : Garaşsyzlyk Baýramy

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli jemi 40-dan gowrak fotosuratlar ýerleşdirilen her birinde azyndan 10 fotosurat bolan habarymyzy jemleýäris. Siz ýurdumyzyň Garaşsyzlyk Baýramy baradaky saýtymyza ýerleşdirilen ähli...

Burj Halifada Türkmen baýdagy ýagty saçýar

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Dubaý (BAE) şäherinde ýerleşýän Burj Khalifa diňinde Ata Watan Türkmenistanyň ýaşyl Baýdagy ýagty saçdy. Bu barada Gulf Todaý habar saýty...

Garaşsyzlyk Baýramyndan pursatlar

Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk baýramy giňden gutlanyldy we baýramçylyk gününde dabaraly pursatlar baý boldy. Şol pursatlardan fotosuratlary Size ýetirýäris.Ata Watanymyz Türkmenistanyň  taryhynda şanly sene – Garaşsyzlyk...