6 C
Ashgabat
2021-03-01

Günlük Arşiv: 2020-09-27

atavatan türkmenistan

Foto Habar :Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy

Ata Watanymyz Türkmenistanyň  taryhynda şanly sene – Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär.“Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany” şygary bilen geçýän şu ýylda bu giň gerimli hem-de şatlykly baýramçylyk biziň...

“Google” doglan gününi gutlaýar

Haýsyda bolsa bir zat barada maglumat almak islesek “Google näme diýýär?” diýýäris we  dessine “Google daýza” ýa-da “Google kaka” soraýarys!  “Gözleg etmek” manysynda “Googlemek”...

Türk Howa Ýollary : Aşgabat uçar gatnawlary barada

Soňky döwürde Türkiýeden Türkmenistana uçar gatnawlarynyň haçan başlanjakdygy baradaky sowallar yzygiderli gözlenýär habarlaryň arasynda ilkinjileriň hatarynda durýar. Halkara uçar gatnawlary barada www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna yzygiderli...

Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

Umumy häsiýetnamaJedi (22.12 —20.01) akylly we işeňňirdir. Halaýan reňki — goýy gök. Üstünlik getirýän daşy — lazurit. Maksadaokgunly, kynçylyklara çydamly we jogapkärli bolmak —...

Putinden we Trampdan gutlag haty: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýäris

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dünýäniň ençeme döwletiň ýolbaşçylaryndan gutlag hatlary gelýär. Bu gutlag hatlarynda döwlet ýolbaşçylary Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga...

Rejep Taýyp Ärdogan: Türkmenistana saparymy amala aşyryp bolar

Türkmenistan özüniň baş baýramy – mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyny giňden belleýär. Şu günler hormatly Prezidentimize dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýolbaşçylalaryndan gutlag hatlary gelip gowuşýar. Türkiýe...

Türkmenistan Garaşsyzlyk toýuny toýlaýar

Türkmenistanyň baş baýramy – Garaşsyzlyk güni mynasybetli dürli dabaralar geçirildi. “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygy bellenýär.Şanly baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda birnäçe dabaralar...

Hormatly Prezidentimize ahalteke bedewi sowgat edildi

Ýurdumyzyň esasy baýramçylygy – Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllygy uludan toýlanýar. Paýtagtymyz Aşgabadyň Baş meýdanynda dabaraly harby ýöriş hem-de beýleki dabaralar geçirildi.Garaşsyzlyk meýdanyndaky dabaralaryň çäklerinde ...

Garaşsyzlyk baýramy: Dabaraly harby ýöriş geçirildi

Türkmenistan özüniň baş baýramy – Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygyny giňden belleýär. Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli paýtagtymyz Aşgabadyň merkezindäki  Baş meýdanda dabaraly harby ýöriş geçirildi. Oňa...