12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-26

Garaşsyzlyk baýramy: döwlet sylaglary gowşuryldy

Paýtagtymyz Aşgabatda ýurdumyzyň Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine uly goşant goşan milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda zähmet çekýän raýatlarymyzyň köp sanlysyna döwlet...

Türkmenistanyň gazananlary Tbiliside tanyşdyrylýar

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy hem-de hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň gazanýan üstünlikleriniň wideoşekilleri Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäheriniň köp ýerinde oturdylan uly monitorlarda...

Ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny kim gazanar?

Ýurdumyzyň geçen ýylky çempiony hem-de Kubogyň eýesi “Altyn Asyr” bilen Türkmenistanyň Kubogynyň finalçysy “Ahal” toparlarynyň gatnaşmagynda Naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyk paýtagtymyzyň “Aşgabat” köpugurly stadionynyň...

Şäherara awtobus gatnawlary haçan başlaýar?

Türkmenistanda şäherara awtobus gatnawlary 1-nji noýabra çenli çäklendirilýär. Bu barada “Orient.tm” saýtynda bellenilip geçilýär.Habarda bellenilip geçilişi ýaly, şäherara awtobus gatnawlaryndaky çäklendiriji çäreler sebitdäki we...

Otly gatnawlary barada täze maglumat

Türkmenistanda otly gatnawlary 1-nji noýabra çenli duruzylýar. Mundan ozal berlen habarlara görä, otly gatnawlary 1-nji oktýabra çenli togtadylypdy.“Orient.tm” internet sahypasyndaky maglumata görä, ýolagçy otly...

Kanuny kim kabul edýär: Halk Maslahatymy ýa-da Mejlismi

“Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunyň kabul edilmegi bilen  Milli Geňeş döredilýär we Türkmenistanyň Milli Geňeşi iki palatadan — Halk...

Türkmenistanyň Mejlisiniň ygtyýarlyklary näme?

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň  iki palatasyndan biri bolan Mejlisiň ygtyýarlyklary Konstitutsiýamyzyň üýtgeýän 81-nji maddasynda bellenilýär. Bellemeli zat,  Konstitusion kanun 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete girizilýär.Türkmenistanyň...

Halk Maslahatynyň ygtyýarlyklary näme?

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň  iki palatasyndan biri bolan Halk maslahatynyň ygtyýarlyklary Konstitutsiýamyzyň üýtgeýän 80-2-nji maddasynda bellenilýär. Bellemeli zat,  Konstitusion kanun 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete...

Halk maslahatyň agzalygyna näçe agza saýlanyp bilýär?

“Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanuny bilen 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Konstitusion kanuny...

Halk Maslahatyň agzalarynyň birinji saýlawlary haçan?

Mälim bolşy ýaly düýn geçirilen  Türkmenistanyň Halk maslahatyň mejlisinde «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hakynda Türkmenistanyň Halk...