21/10/2020 17:55

Daily Archives: Sep 26, 2020

Garaşsyzlyk baýramy: döwlet sylaglary gowşuryldy

Paýtagtymyz Aşgabatda ýurdumyzyň Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine uly goşant goşan milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda zähmet çekýän raýatlarymyzyň köp sanlysyna döwlet...

Türkmenistanyň gazananlary Tbiliside tanyşdyrylýar

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy hem-de hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň gazanýan üstünlikleriniň wideoşekilleri Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäheriniň köp ýerinde oturdylan uly monitorlarda...

Ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny kim gazanar?

Ýurdumyzyň geçen ýylky çempiony hem-de Kubogyň eýesi “Altyn Asyr” bilen Türkmenistanyň Kubogynyň finalçysy “Ahal” toparlarynyň gatnaşmagynda Naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyk paýtagtymyzyň “Aşgabat” köpugurly stadionynyň...

Şäherara awtobus gatnawlary haçan başlaýar?

Türkmenistanda şäherara awtobus gatnawlary 1-nji noýabra çenli çäklendirilýär. Bu barada “Orient.tm” saýtynda bellenilip geçilýär. Habarda bellenilip geçilişi ýaly, şäherara awtobus gatnawlaryndaky çäklendiriji çäreler sebitdäki we...

Otly gatnawlary barada täze maglumat

Türkmenistanda otly gatnawlary 1-nji noýabra çenli duruzylýar. Mundan ozal berlen habarlara görä, otly gatnawlary 1-nji oktýabra çenli togtadylypdy. “Orient.tm” internet sahypasyndaky maglumata görä, ýolagçy otly...

Kanuny kim kabul edýär: Halk Maslahatymy ýa-da Mejlismi

“Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunyň kabul edilmegi bilen  Milli Geňeş döredilýär we Türkmenistanyň Milli Geňeşi iki palatadan — Halk...

Türkmenistanyň Mejlisiniň ygtyýarlyklary näme?

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň  iki palatasyndan biri bolan Mejlisiň ygtyýarlyklary Konstitutsiýamyzyň üýtgeýän 81-nji maddasynda bellenilýär. Bellemeli zat,  Konstitusion kanun 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete girizilýär. Türkmenistanyň...

Halk Maslahatynyň ygtyýarlyklary näme?

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň  iki palatasyndan biri bolan Halk maslahatynyň ygtyýarlyklary Konstitutsiýamyzyň üýtgeýän 80-2-nji maddasynda bellenilýär. Bellemeli zat,  Konstitusion kanun 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete...

Halk maslahatyň agzalygyna näçe agza saýlanyp bilýär?

“Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanuny bilen 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Konstitusion kanuny...

Halk Maslahatyň agzalarynyň birinji saýlawlary haçan?

Mälim bolşy ýaly düýn geçirilen  Türkmenistanyň Halk maslahatyň mejlisinde «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hakynda Türkmenistanyň Halk...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Çempionlar ligasynda ilkinji türk futbolçy

Mundan ozal “Galatasaraý”, “Walensiýa” we “Fenerbahçe” formalaryny geýen Mehmet Topal, “Başakşehiriň” 2000, 2010 we 2020-nji ýyllarda “Leýpsige” garşy oýnan oýnunda Çempionlar ligasyna goşulan ilkinji...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...