12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-25

Türkmeniň milli ýörelgeleri hakynda dürler hazynasy

Ýadymyzda bolsa, geçen aýyň başlarynda dörediji Liderimiz täze «Türkmeniň döwletlilik ýörelgeleri» atly kitabyny ýazyp tamamlandygyny halk köpçüliginiň dykgatyna ýetiripdi. Her jümlesini altyna gaplaýmaly şol...

“Premier liga” toparlarynyň  500 millionlyk ýitgisi

Koronawirus pandemiýasy futbol älemindäki transfer işine täsir etmegini dowam etdirýär. Häzirki wagtda oýunçylaryň aglabasy öz toparyndan aýrylyp, beýleki topara transfer bolmagy islemeýändigi habarlarda mälim...

“Volvo” elektrik awtoulag öndürijisi bolmak isleýär

“Volvo” kompaniýasy täze elektrik ulag strategiýasyny we meýilnamasyny düzýändigini mälim etdi. Kompaniýanyň maksady geljekde dünýäniň iň iri elektrik awtoulag öndürijileriniň biri bolmakdan ybaratdyr.Alymlaryň bellemeklerine...

Halk maslahatynyň mejlisi : öz işini tamamlady

Türkmenistanyň iň ýokary umumymilli forumy bolan – Türkmenistanyň Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Dünýäde häzirki epidemiologiki ýagdaýlaryň nazarda tutulmagy bilen Aşgabat şäherinde badalga berlen Türkmenistanyň...

Hoş habar: Daşary ýurtdaky raýatlarymyz üçin ýene bir ýörite gatnaw

Türkmenistanyň hökümeti dünýädäki koronawirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan, öz Watanyna dolanyp bilmedik raýatlary yzygiderli ýagdaýda Türkmenistana getirmek babatda degişli işleri alyp barýar.Mälim bolşy...

Täze Konstitusion kanun haçan güýje girýär?

Türkmenistanyň Halk Maslahaty mejlisiniň arakesmesinde Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň 11-nji mejlisi boldy. Deputatlar «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyna...

Konstitusion Kanun tassyklandy :Halk Maslahaty

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde teklip edilýän başlangyçlary goldaýan resminamalara gol çekdi.Hususan-da, döwlet Baştutanymyz "Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy...

Halk Maslahaty : Habarlary gyzgyny bilen okaň!

Şugün Halk maslahaty öz işine başlady. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty Halk maslahatyna degişli habarlary gyzgyny bilen Size ýetirmäge dowam edýär.Biz häzire çenli...

UEFA Super kubogynyň taryhyna ser salsak

Düýn 45-nji UEFA Super kubogy ugryndaky duşuşyk “Bawariýa” we “Sewilýa” toparlaryň bäsleşmeginde Wengriýanyň paýtagty Budapeştde geçirildi. Mälim bolşy ýaly, bu duşuşykda “Bawariýa” topary ýeňiş...

Halk Maslahaty: saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikler dörediler

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...