12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-21

Hepdelik täleýnama (21-27-sentýabr)

Şu ýylyň 21-27-nji sentýabry aralygyndaky hepdelik täleýnamasynda hamal, seretan, jedi we hut ýyldyzy astynda doglanlaryň işleri has-da ugryna bolup, özlerine bolan ynamy artar. Akrap,...

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   saýty  häzirki güne çenli ýurdumyzyň medeniýet, sungat işgärleri bilen onlarça söhbetdeşlikleri gurap okyjylara ýetirdi. Bu habarymyzda şol söhbetdeşlikleriň ählisini...

Köwata gowagy we köli- gezelenje geliň!

Köwata gowagy ýerasty kölli bolup, ol Türkmenistanyň paýtagty  Aşgabatdan 90 km günbatarda, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýerleşýär.Gowagyň töründe, esasy girelgeden 60 m aşakda, uzynlygy...

Arzan bahaly telefonlara isleg ýokarlanýar

Halkara maglumat korporasiýasynyň bilermenlerine görä, pandemiýadan soňra 2020-nji ýylyň ahyrynda dünýäde arzan bahaly akylly telefonlaryň isleginiň artmagyna garaşylýar diýip, "RIA Nowosti" habarlar gullugy salgylanyp...

   Çyn sungatyň hökümi

hekaýaSurat sergisi... Ähli adamlar gezmeleşip satuwa çykarylan suratlary synlaýardylar. Olaryň arasynda daşary ýurtlular hem bardy. Muny olaryň geýimi, daşky görnüşi we başga dilde...

Söýgi ― ömrüň güli

Adam ýagty jahana gelende-de, bu dünýeden gidende-de ýekedir. Emma şol aralykda ― bu barlykda ömür sürýärkä, ol elmydama söýmek, söýülmek islegi bilen ýaşaýar. Bu...

Rekord uçuş amala aşyryldy

Russiýanyň Tu-160 uçary 19-njy sentýabr güni täze dünýä rekordyny goýdy.«RIA Nowostiniň» ýazmagyna görä, iki uçarman bu uçary 25 sagatdan gowrak üznüksiz dolandyryp, 20 müň...

9-njy çempionlygyny yglan etdi

Täjigistanyň futbol çempionatynyň 16-njy tapgyrynda “Halton-Istiklol” toparlary duşuşdylar. Duşuşyk deňme-deň 1:1 hasaby bilen tamamlandy. Şeýlelik bilen Duşanbe şäheriniň “Istiklol” topary, ikinji orundan 12 utuk...

Dünýäniň iň gowy halkara hüjümçisi

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň hüjümçisi Kristiano Ronaldo Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy (IFFHS) tarapyndan “dünýäniň iň gowy halkara hüjümçisi” baýragyna...

7 ýyldan soň dolanyp geldi

Angliýanyň “Tottenhem” topary özüniň resmi internet sahypasynda Ispaniýanyň “Real Madrid” toparyndan Garet Beýliň öz toparynyň düzümine goşulandygyny belläp geçdi.Futbol dünýäsinde uly umyt bildirilen, ýöne...