12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-15

Ýaşlaryň söýgüli eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com/   saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyrynyň mowzugy öňem yglan edişimiz...

Türkmenistanyň Prezidenti Minnihanowy gutlady

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmen döwletiniň Baştutany tatarystanly kärdeşini...

Taryhda şu gün – 15-nji sentýabr

15-nji sentýabr ýylyň 258-nji güni. Hormatly okyjylar! Geliň, taryhda 15-nji sentýabrynda bolup geçen wakalar bilen tanyş bolalyň!Taryhy wakalar:1830 – Liwerpul-Mançester demir ýoly açyldy.1948 –...

Magtymgulynyň döredijiliginde zenanlaryň keşbi

Türkmenistanyň   Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow:─ Magtymguly türkmen halkynyň taryhynyň iň çylşyrymly döwründe ýaşap agzybirlik, garaşsyzlyk, özbaşdak döwletgurmak ýaly beýik maksatlara öz döredijiligi  bilen gulluk...

Näme üçin howa uçarlaryň aýnalary tegelek?

“AZERTAC”-yň habar bermegine görä, geçen asyryň uçarlaryna, ýagny 50-60-njy ýyllara göz salanymyzda uçarlarynyň penjireleri inedördül ýa-da gönüburçly görmek bolar. Ilki hemme zat gowudy, uçarlar...

Dünýäniň iň köp girdeji gazanýan futbolçylary…

Häzirki wagtda dünýäniň islendik künjünde sportuň futbol görnüşi has hem özgerýär. Bu sport bilen 7 ýaşdan 70 ýaşa çenli meşgullanmagy halaýarlar. Hat-da futbol janköýerleri...

Ilatyň 1 göterimi nagt pul ulanýar

Koronowirus pandemiýasy döwründe nagt pul arkaly hasaplaşyklara girizilen çäklendirmeleriň Şwesiýada hemişelik dowam etdirilmegi mümkin. «Bloomberg» ýurduň nagt puldan ýüz öwürmeginiň mümkindigini ýazýar.Onsuz hem Şwesiýa...

Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan

Türkmenistanda yzygiderli ýagdaýda täze applikasiýalar açylýar, bar bolan applikasiýalar täzelenýär we netijede ýurdumyzyň sanly ykdysadyýete geçmegi ugrundaky başlangyçlar ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleri tarapyndan hem...

Soňky 5 ýylda 3-nji rekord

Alymlar tarapyndan alnan maglumatlara görä, global ýylylygyň täsiri ýylsaýyn artýar. Temperatura habarlarynda berilýän maglumatlaryň derejesi her ýyl diýen ýaly artýar. Şeýlelikde ABŞ-da işleýän resmi...

Hazarda balyk tutmak bolar

Türkmenistanda Hazar deňzinde senagat maksatly balykçylyk işiniň täzeden başlanmagyna rugsat berildi. Bu barada “Orient.tm” internet saýty habar berýär.Bu internet sahypasynda ýerleşdirilen habara görä, Türkmenistanyň...