14 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2020-09-14

Hepdelik täleýnama (14-20 sentýabr)

2020-nji ýylyň 14-20-nji sentýabry aralygynda ýagny şu hepde eset, mizan, kowus we jöwza ýyldyzy astynda doglanlar üçin has-da şowly bolup biler. Ýyldyzlaryň hemmesi diýen...

Söwda, jemgyýetçilik, hyzmat we sport kärhanalarynyň işiniň çäklendirmeleri uzaldyldy

Türkmenistanda azyk we sarp ediş harytlary dükanlaryndan başga jemgiýetçilik , hyzmat we sport edara we kärhanalarynyň işine wagtlaýyn çäklendirmeler şu ýylyň 15-nji oktýabryna çenli...

“Toyota”-dan 800 million dollarlyk gazna

2020-nji ýylyň başynda geçirilen “CES” ýarmarkasyna gatnaşan ýapon awtoulag öndürijisi “Woven City” atly akylly şäher taslamasy barada ilkinji gezek çykyş etdi. Ýylyň başynda Ýaponiýanyň...

«Rysgal» bankyň «Internet bank» hyzmatyndan peýdalanyjylaryň sany 1800 adamdan geçdi

«Häzir Türkmenistanyň «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan hödürlenilýän «Internet bank» hyzmatyndan müşderileriň 1800-den gowragy peýdalanýar — diýip, «Rysgal» gazeti habar berýär.Neşirde hem beýan edilişi...

Plastmassa we polietilen önümleri Türkmenistanda öndürilýär

«Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýetiniň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki telekeçileriň senagat zolagynda ýerleşýän plastmassa we polietilen önümlerini öndürýän kärhanasy önümçiligiň görnüşlerini barha artdyrýar — diýip,...

“Joker” filmleri üçin 50 million dollar teklip

“Iň gowy aktýor” diýen ugurda Oskar baýragyna mynasyp bolan Hoakin Fenikse “Joker” filminiň dowamy üçin 50 million dollar teklip edilendigi öňe sürüldi. Aktýora  “Joker...

Dünýädäki iň gymmat elektrikli awtoulag taýýar

Birnäçe ýyl bäri ady dünýä dolan dünýäniň iň gymmat elektrik giper awtoulagy “Aspark Owl” ilkinji eýesine gowşar. Bahasy 3,4 million dollar bolan ýapon markasynyň...

Burger şekilli pahlawa

Pahlawa (baklawa) diýlende, ilkinji göz öňümize Türkiýe Respublikasy gelýär. Bu ýurduň köp ýerinde bu görnüşdäki süýjüligiň dürli görnüşleri taýýarlanýar. Olaryň sada, içiň maňyzly we...

Ýaponiýanyň täze premýer-ministri Ýosihide Suga bolar

Ýaponiýanyň hökümetiniň baş sekretary Ýosihide Suga ýurdy dolandyrýan Liberal-demokratik partiýasynyň “LDP” ýolbaşçysy wezipesinde saýlandy. Ol 16-njy sentýabrda ýurduň täze Premýer-ministri bolar. Mälim bolşy ýaly,...

Bir günde 16 milliard dollar ýitgisi boldy

Elektrik awtoulag öndürijileriň ägirdi “Tesla” kompaniýasynyň paýnamalary 1 günde 21 göterim pese gaçdy. Bu ýagdaý kompaniýanyň soňky on ýylda iň uly ýitgisidir. Ýitginiň mukdary...