12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-12

“Bir zamanlar Çukurowa” serialy täze möwsümi başlar

“Bir zamanlar Çukurowa” “Tims&B Productions” tarapyndan Murat Saraçoglunyň režissýorlygynda ýaýlyma berilýän iň naýbaşy türk köp bölümli filmdir. “Atv” teleýaýlymynda her hepdäniň penşenbe güni ýaýlyma...

Iň gowy 10 teleserial

Daşary ýurt teleseriýallaryna tomaşa etmek isleýän, ýöne haýsy seriallary görmäge karar berip bilmeýän film muşdaklary üçin 10 sany teleseriallary siziň dykgatyňyza ýetirýäris!Iň gowy 10...

12-nji sentýabr – nemes diliniň güni

Nemes dili dünýäde iň giňden ýaýran gadymy dilleriň biridir. Her ýylyň 12-nji sentýabrynda nemes diliniň güni giň gerimde bellenilip geçilýär. Dünýäde 95 million adam...

Koronawirus babatda täze çäklendirmeler giriziler

Dünýäde pandemiýa keseliniň ýaýramagy bilen Türkiýäniň Stambul şäheriniň arassaçylyk geňeşi, koronawirusyň ýokaşmagyna garşy çäreleriň çäginde täze kararlar kabul etdi. Kararda şäher we şäherara ýolagçy...

Taryhda şu gün – 12-nji sentýabr

Taryh özüniň gyzykly wakalaryna baý. Olary barmak basyp sanardan köp. Biz hem öz döredijilik toparymyz bilen “Taryhda şu gün” atly täze makalamyzy size yzygiderli...

“Super Liganyň” taryhynda iň…

Öň “Türkiýäniň 1-nji Futbol ligasy” soňky ýyllarda “Super Liga” ady bilen tanalýan liganyň 62 ýyllyk taryhynda birnäçe rekordlar bellige alyndy. Bir söz bilen aýdylanda...

Germaniýada tomaşaçylar stadiona dolanýar

Islendik bir sport oýnunda tomaşaçylar aýratyn orny eýeleýär. Çünki tomaşaçylar oýnuň gyzgalaňly, şüweleňli geçmegine oňyt täsirlerini ýetirýär. Tomaşaçylaryň goldawy esasynda oýunçylar ruhubelent ýagdaýa gelýär....

Ses we ýylylyk saklaýjy serişdeler öndüriler

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşlerine bagyşlanan meseleleriň giň toplumyna hem-de resminamalar seredildi.Mejlisiň barşynda Balkan welaýatynyň...

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna enjamlar satyn alnar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň tehnologik desgalary üçin sorujy enjamy we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak meýilleşdirilýär diýlip sanly  wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen  Ministrler Kabinetiniň...

Türkmenistan bilen ÝUNISEF-iň hyzmatdaşlygy berkeýär

2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 8-11 aralygynda geçirilen ÝUNISEF-iň ýerine ýetiriji komitetiniň ikinji nobatdaky mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň ýurt boýunça maksatnamasynyň resminamasy kabul edildi. Bu barada...